اهمیت آب و خاک http://khak-shenasi.mihanblog.com 2018-04-20T18:45:20+01:00 text/html 2009-07-18T14:15:40+01:00 khak-shenasi.mihanblog.com هادی استراتژیهای کنترل فرسایش خاک http://khak-shenasi.mihanblog.com/post/11 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 9.45pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>هدف از عملیات حفاظتی خاک آن است که میزان تلفات خاک از حد معینی پایین تر نگهداشته شود تا امکان بهره برداری از زمین به مدت طولانی فراهم گردد. به لحاظ نظری این حد برابر سرعت طبیعی تولید خاک است. به عبارت دیگر عملیات حفاظت خاک باید شرایطی را ایجاد کند که در آن سرعت تشکیل خاک و سرعت فرسایش خاک برابر باشد. یکی دیگر از هدفهای حفاظت خاک جلوگیری از هدر رفتن مواد غذائی زمین و جلوگیری از آلودگی آبهاست. ممانعت از پر شدن سریع مخازن سدها و کانالهای آبیاری از رسوب نیز از هدفهای دیگر کنترل فرسایش است. البته فرسایش خاک یک پدیده طبیعی است و جلوگیری از آن امکان پذیر نمی باشد ولی می توان آن را تا حد معینی پایین نگهداشت. تصمیمگیری در مورد این که این حد تا چه اندازه باید باشد بستگی به نیازها و هدفهای پروژه های آبخیزداری دارد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 9.45pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">روشهای حفاظت خاک<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ـ محافظت خاک در مقابل اثر تخریبی قطرات باران.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ـ افزایش ظرفیت نفوذ آب در خاک به منظور کاهش رواناب<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ـ بهبود بخشیدن به پایداری خاکدانه ها.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ـ افزایش زبری سطح خاک به منظور کاهش سرعت آب یا باد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>برای رسیدن به هدفهای فوق انواع روشها به کار گرفته می شود که می توان آنها را در سه گروه عملیات زراعی، عملیات مدیریت خاک و عملیات مکانیکی طبقه بندی کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>در روشهای زراعی یا بیولوژیکی سعی بر این است تا از نقش پوشش گیاهی در جلوگیری از فرسایش سود جسته شود. در عملیات مدیریت خاک روشهایی دنبال می شود تا در اثر اجرای آنها ساختمان خاک بهبود یابد، و امکان رشد گیاه به نحوی که منجر به پوشش انبوه گیاه گردد فراهم آید. روشهای فیزیکی یا مکانیکی به خ9صوصیتهای پستی و بلندی سطح زمین بستگی دارد. مثلاً با احداث تراس و بادشکن از سرعت جریان آب یا باد کاسته می شود. بطور خلاصه روشهای مکانیکی به روشهایی گفته می شود که به منظور کاهش انرژی موجود برای فرسایش به کار می رود. در روشهای مدیریت خاک مقاومت زمین نسبت به فرسایش افزایش داده می شود و در ورشهای زراعی سطح خاک در مقابل فرسایش محافظت می شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>در هنگام تصمیمگیری برای انجام عملیات حفاظت خاک همیشه اولین اولویت به عملیات زراعی داده می شود. زیرا این روشها نسبتاً ارزان بوده و اثر مستقیم آنها کاهش اثر تخریبی باران، افزایش نفوذ آب در خاک، کاهش دادن حجم رواناب و تقلیل سرعت باد یا باران است. علاوه بر این کاربرد عملیات زراعی در هر شرایطی امکان پذیر می باشد. از طرف دیگر روشهای مکانیکی نسبتاً غیر مؤثرند زیرا نقشی در جلوگیری از جدا شدن ذرات خاک از بستر ندارند. نقش اصلی این عملیات کمک به روشهای زراعی است. بدین ترتیب که از سرعت بخشیدن به جریان آب یا باران ممانعت به عمل می آورند. اجرای عملیات مکانیکی معمولاً پر هزینه و نگهداری آنها مشکل است. گذشته از این برای زارعین معمولی ایجاد تراس یا کارهای مشابه با آن آسان نیست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مدیریت خاک <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>هدف از انجام عملیات مدیریتهای خاک حاصلخیز نگهداشتن و حفظ ساختمان خاک است. حاصلخیز بودن خاک یعنی تولید بیشتر، پوشش گیاهی مناسب و به حداقل رساندن اثر مخرب قطرات باران، رواناب و باد. چنین خاکهایی معمولاً دارای ساختمانی پایدار و دانه ای بوده و در اثر عملیات کشاورزی از نفوذ پذیری آن کاسته نمی شود. بنابراین حاصلخیزی خاک را باید به عنوان کلید حفاظت خاک تلقی کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مواد آلی خاک <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>یکی از راههای حاصلخیز کردن زمینها، دادن مواد آلی به آن است. مواد آلی چسبندگی ذرات خاک را افزایش می دهد، ظرفیت نفوذ آب به داخل خاک را بهبود بخشیده و عملی مطلوب در جهت حفظ پایداری خاکدانه هاست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>دادن مواد آلی به خاک می تواند به صورتهای مختلف باشد، مانند اضافه کردن کود سبز به خاک، دادن کود حیوانی تخمیر شده و پخش کاه و کلش در سطح زمین. مفید بودن مواد آلی در خاک از روی ضریب ایزوهومیک آنها سنجیده می شود. ضریب ایزوهومیک عبارت است از مقدار هوموس تولیدی به ازای هر واحد ماده آلی. کودهای سبز که معمولاً از علوفه های لگومینوز تشکیل شده است و همراه با شخم به خاک اضافه می شود در پایداری خاکدانه ها بسیار مؤثر است. ضریب ایزوهومیک این کودها کم و در نتیجه دوام آنها کوتاه است. بر عکس کاه به کندی تجزیه می شود ولی ضریب ایزوهومیک آن زیاد است. کودهایی که قبلاً تخمیر شده باشند نیز مدتی طول می کشد تا بتوانند در پایداری خاک مؤثر واقع شوند اما ضریب ایزوهومیک آنها بالاست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><B>نتیجه گیری:</B></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>با توجه به مطالب فوق و با بررسیهائی که تا کنون درباره اهمیت فرسایش چه در کشورهای جهان و چه در ایران انجام داده اند متوجه می شویم اهمیت جلوگیری از تخریب خاک در حفظ و حراست آن که بزرگترین ثروت ملی یک مملکت است باید در رأس تمام مسائل قرار گیرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>برای حفظ خاک در مقابل عوامل تخریبی مسلماً روشهای متعددی وجود دارد ولی قبل از وارد شدن به اصل مطلب لازم است یادآوری نمائیم که در تمام برنامه ریزیها مسئله ای را که می باید به آن توجه نمود نگهداری و حراست عوامل مهم محیط یا اکولوژیکی است. هر زمان بدون مطالعه و بدون بررسیها بخواهیم یکی از عوامل محیط را تغییر بدهیم مسلماً تخریب خاک شروع می شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>روشهای جلوگیری از فرسایش بادی یا آبی که پیشنهاد می نمایند برای جانشین نمودن پوشش گیاهی است. مسلماً اگر استفاده از پوشش گیاهی با دقت انجام گیرد مسئله فرسایش از اهمیتش فوق العاده کاسته خواهد گردید. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 9.45pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2009-07-18T14:14:47+01:00 khak-shenasi.mihanblog.com هادی اثر فرسایش در کاهش حاصلخیزی خاک http://khak-shenasi.mihanblog.com/post/10 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اصول حفاظت خاک<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>طبق تخمین متخصصان سازمان خواروبار جهانی بیش از 40 درصد اراضی زیر کشت کشورهای خاور میانه تحت تأثیر عوامل فرسایش آبی و بادی می باشند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>تخریب خاک از دو نظر قابل اهمیت است تخریب از نظر کمی و تخریب از نظر کیفی. تخریب کمی همان کاهش ضخامت خاک و از بین رفتن مواد می باشد. تخریب کیفی عبارت است از شور شدن، کاهش تدریجی حاصلخیزی ـ مدفون شدن خاک توسط شنهای روان و غیره است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>واحدها و معیارهای تخریب خاک را می توان بر حسب مشخصات زیر تعیین نمود. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نوع تخریب</SPAN></U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><U>واحدهای اندازه گیری</U> <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فرسایش آبی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>از بین رفتن خاک بر حسب تن در هکتار<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فرسایش بادی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>از بین رفتن خاک بر حسب تن در هکتار<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">شور شدن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>افزایش شوری بر حسب میلی موس در سانتیمتر و در سال<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">قلیائی شدن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>افزایش قلیائیت بر حسب درجه اشباع سدیم تبادلی در سال <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اسیدی شدن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>کاهش درجه اشباعی بازها در سال<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مسمومیت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>افزایش مواد معدنی سمی بر حسب </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">PPm.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> در سال<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تخریب فیزیکی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>افزایش وزن مخصوص ظاهری بر حسب گرم در سانتیمتر مربع<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>پس متوجه می گردیم که تخریب خاک مسئله کوچکی نیست و در حقیقت حاصلخیزی خاک فقط مسئله کود شیمیایی و آلی نیست بلکه به هزار و یک عامل بستگی دارد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خاکها را می توان از چند نظر یا از چند بعد مورد مطالعه قرار داد. طبقه بندی خاک یا رده بندی خاکها برای حفاظت خاک در حقیقت بیشتر از نظر کاربردی قابل اهمیت است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خاکها را از نظر تخریب می توان مثلاً به چها مورد مطالعه قرار داد:<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>تخریب فرسایشی ـ تخریب شیمیائی ـ تخریب فیزیکی ـ تخریب بیولوژیکی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تخریب فرسایشی <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>تن در هکتار<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ضخامت از بین رفتن<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">و در سال<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><U>خاک در سال</U><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">I</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>- بدون تخریب یا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>کمتر از 10</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>&lt;</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>کمتر از 6ر. میلیمتر </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">mm</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خیلی ناچیز<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">II</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>- کم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>10</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> تا 50<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>6ر. تا 6ر3<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>«<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">III</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>- قوی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>50 تا 200<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>3ر3 تا 3ر13<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>«<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">IV</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>- خیلی قوی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>200</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>&gt;</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>13 </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>&gt;</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>«<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تخریب شوری </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">برای تخریب شوری و قلیائی طبقه بندی زیر را پیشنهاد نموده اند<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>افزایش شوری بر حسب میلی موس<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>قلیائیت بر حسبدرصد<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><U>در سانتیمتر و در سال</U><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><U><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">E.S.P</SPAN></U><SPAN dir=rtl></SPAN><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> در سال<o:p></o:p></SPAN></U></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بدون شوری یا کم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>&lt;mmoh / cm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>کمتر از یک درصد<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">خیلی کم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>3-2<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>2-1<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">قوی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>5-3<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>3-2<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">خیلی قوی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>5</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>&gt;</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>3</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>&lt;</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تخریب فیزیکی </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تخریب فیزیکی بیشتر شامل افزایش وزن مخصوص ظاهری خاک و کاهش نفوذپذیری می گردد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">افزایش وزن مخصوص ظاهری خاک (درصد تغییرات بر حسب گرم در سانتیمتر مکعب)<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">g/cm<SUP>3</SUP><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>g/cm<SUP>3</SUP><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>g/cm<SUP>3</SUP><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>g/cm<SUP>3</SUP></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">حدود یا سطح اولیه</SPAN></U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><U>0ر1 در سال</U><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><U>25ر1-1</U><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><U>4ر1-25ر1</U><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><U>6ر1-4ر1<o:p></o:p></U></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">خیلی ناچیز یا سبک<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>5<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>%5ر2<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>%5ر1<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>+%1<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">متوسط<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>10-5<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>5-5ر2<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>5ر2-5ر1<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>2-1<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">قوی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>15-10<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>5ر7-5<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>5-5ر2<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>3-2<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">خیلی قوی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>%15<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>5ر7<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>5<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>3<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مواد آلی و شیمیایی خاک نیز در این رابطه دارای اهمیت می باشند. زیرا این مواد بر پایداری خاکدانه ها مؤثرند. مثلاً خاکهایی که کربن آلی در آنها از 2 درصد ـ معادل 5/3 درصد مواد آلی ـ کمتر باشد جزء خاکهاب قابل فرسایش به حساب می آیند. در اغلب خاکها مقدار مواد آلی کمتر از 15 درصد و در خاکهای لوم شنی کمتر از 2 درصد است. ورنی، وان وین، پال ثابت کرده اند که با افزایش مواد آلی در خاک در محدوده صفر تا 10 درصد قابلیت فرسایش بطور خطی کاهش می یابد. البته این رابطه را نمی توان برای بیش از 10 درصد صادق دانست زیرا برخی خاکها مانند پیت که محتوی مقدار زیادی مواد آلی هستند در مقابل باد و آب سریعاً فرسایش پذیرند. هم چنین برخی خاکها که مقدار مواد آلی آنها کم است بسیار محکم شده و لذا در شرایط خشک نسبت به فرسایش مقاومت زیادی نشان می دهند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>کوششهای زیادی به عمل آمده است تا بر اساس خصوصیتهای خاک که در آزمایشگاه یا صحرا اندازه گیری می شود و یا عکس العمل خاک در قبال بارندگی و باد شاخص ساده ای را برای قابلیت فرسایش به دست آورد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>کلاسهای قابلیت اراضی (سیستم امریکایی)<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:line id=_x0000_s1026 style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; flip: x" to="488.1pt,14.5pt" from="50.1pt,14.5pt"></v:line><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P><BR style="mso-ignore: vglayout" clear=all> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.15pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.15pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کلاس<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خصوصیتها و توصیه برای بهره برداری از زمینها <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.15pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.15pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><v:line id=_x0000_s1027 style="Z-INDEX: 2; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; flip: x" to="489.75pt,8.4pt" from="51.75pt,8.4pt"></v:line><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P><BR style="mso-ignore: vglayout" clear=all> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 3.45pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">I</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>خاکهای عمیق، حاصلخیز، قابل کار، و زمینهای نسبتاً مسطح، مواجه با خطر <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 3.45pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>فرسایش روی زمینی نیستند، پس از کاشت با خطری مواجه نمی شوند، استفاده از<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 3.45pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>کود و آهک و تناوب برای حفظ حاصلخیزی و ساختمان خاک لازم است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 3.45pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">II</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>شیب ملایم و خاکهای حاصلخیز، عمق متوسط، تا اندازه ای تحت تأثیر جریان روی <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 3.45pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>زمینی می باشد، ممکن است به زه کش نیاز داشته باشند، پس از کشت مواجه شدن <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 3.45pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>با خطرات مختلف در آن متوسط است، باید تناوب زراعی و سیستمهای کنترل آب و<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 3.45pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>اقدامات موضعی کنترل فرسایش در آنها به عمل آید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 3.45pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">III</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>شیب نسبتاً زیاد، حاصلخیزی متوسط، با خطر فرسایش شدیدتر مواجه هستند،<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>گیاهان پس از کاشت با خطرات مختلف روبرو می شوند بهتر است بجای گیاهان <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ردیفی زیر کشت گیاهان علوفه ای قرار گیرند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">IV</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خاکهای خوب روی شیبهای تند، خطر فرسایش شدید، اگر مراقبت به عمل آید<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مورد استفاده زراعت هم می تواند قرار گیرد، بهتر است به عنوان مرتع استفاده شود <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ولی هر 5 تا 6 سال یکبار غلات هم می توان کشت کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">V</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خاک ممکن است بسیار مرطوب و یا برای کشاورزی سنگلاخی باشد، ولی شیب این<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>اراضی نسبتاً کم است. خطر فرسایش در آنها اندک می باشد. از این زمینها بایستی به <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>عنوان مرتع و جنگل استفاده شود. در هنگام چرا باید پوشش گیاهی از نظر فرسایش <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>تحت کنترل قرار گیرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">VI</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خاکهای کم عمق روی شیبهای تند، مورد استفاده مرتع یا جنگلکاری، چرای دام باید<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>با کنترل صورت گیرد، اگر پوشش گیاهی از بین رفت تا استقرار مجدد آن از چرا <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>جلوگیری شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">VII</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>زمینهای پرشیب، ناهموار، فرسایش پذیر، هم چنین مشتمل بر زمینهای باتلاقی. حتی <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>اگر برای مرتع استفاده شود خطراتی در بر خواهد داشت، محدودیت چرای دام.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">VIII</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>زمینهای بسیار ناهموار، حتی برای چرای دام نا مناسب است. بهتر است برای استفاده <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>حیات وحش اختصاص داده شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کلاس </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">I</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> تا </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">IV</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> مناسب برای کشاورزی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 0.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کلاس </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">V</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> تا </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">VIII</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> نامناسب برای کشاورزی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 9.45pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 9.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P> text/html 2009-07-18T14:10:29+01:00 khak-shenasi.mihanblog.com هادی اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک http://khak-shenasi.mihanblog.com/post/9 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تفاوت زراعی و تنوع ژنتیکی از دیر باز به عنوان ارکان سیستمهای تولید کشاورزی سنّتی و موفق به شمار می آمده اند. در نیمه اول قرن بیستم، تفاوت زراعی مورد توجه بسیار قرار داشت و تا چند دهه پیش نیز پژوهشهای مربوط به تناوب همچنان ادامه داشت با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، کودها ازته نسبتاً ارزان قیمت به بازار معرفی شدند و بدین ترتیب جاذبه ای اقتصادی موجب جای گزینی کودها با تناوب زراعی گردید و تحقیقات و ترویج نیز بر همین مبنا متمرکز شدند. این امر تا بدین جا پیش رفت که امروزه بسیاری از زراعین، حاصلخیزی خاک را با میزان مصرف کود برابر می دانند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>قبل از معرفی کودهای شیمیایی، استفاده از بقولات در تناوب برای بهبود حاصلخیزی خاک به عنوان یک شیوه مهم و رایج مدیریتی به شمار می آمد. به منظور افزایش ازت و در نتیجه بهبود حاصلخیزی خاک، از دو نوع بقولات استفاده می شد. در بقولات یکساله دانه ای و بقولات علوفه ای چند ساله به عنوان کود سبز.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>آنچه که اجرای تناوب زراعی را در حال حاضر پیچیده می سازد وجود برخی عوامل اقتصادی است که مزایای بیولوژیک این شیوه مدیریتی را تحت الشعاع قرار می دهند، یقیناً هیچ کشاورزی راضی به جای گزین کردن محصولات پر بازده خود مثل غلات با دیگر گیاهان به نسبت کم بازده نیست. البته در نظام هایی که تناوب اجرا می شود در مقایسه با نظام های تک کشتی حتّی اگر کود ازت در آن ها به اندازه کافی مصرف شده باشد. عملکرد محصولات غالباً 10 تا 40 درصد بیشتر است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>حاصلخیزی پایدار خاک به مفهوم قابل دسترس بودن دائمی عناصر غذایی برای گیاه است. حاصلخیزی پایدار هنگامی تحقق می یابد که تمامی عناصر غذایی جذب شده توسط گیاهان به خاک برگردد به طوری که این عناصر بتوانند مجدداً مورد استفاده این گیاهان قرار گیرند در چنین وضعیتی است که چرخه عناصر غذایی شکل می گیرد. تناوب اساسی نظام های طبیعی و زراعی در آن است که در نظام های زراعی مقدار نسبتاً زیادی از عناصر غذایی از طریق برداشت محصول از سیستم خارج می شود. بنابراین در صورت استفاده مداوم از نظام های مذکور لازم است. که عناصر غذایی مصرف شده در آن ها به طریقی جای گزین شوند. در سیستمهای فعلی چرخه عناصر غذایی به طور کامل بسته نمی شوند، زیرا این عناصر دائماً به چرخه یاد شده اضافه شده و یا از آن خارج می شوند. به حداقل رساندن تلفات حاصل خیزی خاک در نظام های کشاورزی پایدار است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فرسایش خاک و دامنه گسترش آن</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>یکی از مشکلاتی که بشر از آغاز زراعت بر روی زمین با آن مواجه بوده، فرسایش سریع خاکها توسط باد و آب است. هر چند امروزه با این مسأله نسبت به روزهای وقوع طوفانهای شن در امریکا ـ که در سالهای 1930 اتفاق افتاد ـ کمتر احساسی برخورد می شود ولی باز هم از اهمیت آن کاسته نشده است. فرسایش خاک هنوز هم در امریکا و بسیاری از مناطق حاره ای و نیمه خشک دنیا از معضلات به شمار می رود و در کشورهایی که آب و هوای معتدل دارند ـ از جمله انگلستان، بلژیک، و آلمان ـ به عنوان یکی از مسائل خطرناک تلقی می شود. این مشکل در ایران که بخش وسیع آن را کویرها در بر گرفته و خاک از پوشش مناسبی برخوردار نیست بسیار بارز و چشمگیر است. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>جلوگیری از فرسایش خاک که در واقع معنی آن کاهش میزان تلفات خاک است، به حدی که سرعت فرسایش تقریباً برابر سرعت طبیعی تلفات خاک گردد، بستگی به انتخاب استراتژیهای مناسب در حفاظت خاک دارد. این امر مستلزم شناخت تمامی فرایندهای فرسایش است. عواملی که بر میزان فرسایش مؤثرند عبارتند از: بارندگی، رواناب، باد، خاک، شیب، پوشش گیاهی، وجود یا عدم وجود تمهیدات حفاظتی و چندین عامل دیگر.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فرآیندها و مکانیسمهای فرسایش</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>فرسایش خاک شامل دو مرحله است: یکی جدا شدن ذرات از توده خاک و دیگری انتقال مواد توسط یک عامل فرسایشی مانند جریان آب یا باد. هنگامی که انرژی برای انتقال مواد کافی نباشد مرحله سومی بنام ته نشینی نیز ظاهر می شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>تصادم قطرات باران با زمین مهمترین عامل جدا کننده ذرات خاک است. در اثر برخورد قطرات باران با یک خاک لخت ذرات خاک از جا کنده و تا شعاع چند سانتی متری در هوا پراکنده می شوند. برخورد مداوم قطرات شدید باران به سطح زمین ـ موجب تضعیف خاکدانه ها می گردد. علاوه بر این، فرایندهای هوازدگی، چه به صورت مکانیکی از راه خشک و مرطوب شدن متناوب یا گرم و سرد شدن و یا یخ زدگی ـ و چه به صورت بیوشیمیایی، موجب تخریب خاک می شود. خاک از یک طرف با عملیات شخم زیرورو و از طرف دیگر توسط انسان و دام فشرده می شود. جریان آب نیز یکی از عوامل جدا کننده ذرات خاک است. کلیه این عوامل باعث شل شدن ذرات خاک می شوند به نحوی که به آسانی توسط عوامل انتقال دهنده به حرکت در می آیند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>عوامل انتقال دهنده خود به دو دسته تقسیم می شوند: یکی عواملی که قبلاً عمل نموده و باعث جدا شدن لایه های یکنواخت ذرات خاک شده اند و دیگری عواملی که نقش خود را در آبراهه ها متمرکز می سازند. از عوامل گروه اول می توان تصادم قطرات باران و یا باد و رواناب سطحی را نام برد. منظور از رواناب لایه بسیار نازک جریان آب در سطح زمین است. عامل دوم جریان آب در آبراهه هاست. آبراهه ها ممکن است شیارهای کوچکی باشند که در اثر هوازدگی یا شخم به وجود آمده اند یا جویهای بزرگ دائمی تر مانند خندقها و رودخانه ها. به این عوامل، که به صورت خارجی عمل نموده و در واقع مواد را از نقطه ای برداشت و در سطح زمین جابجا می کند، باید حرکات توده ای خاک از قبیل جریانهای خاک، زمین لغزه ها و خزشها را نیز اضافه نمود. در فرایندهای مذکور آب در داخل خاک اثر کرده و باعث کم شدن مقاومت آن می گردد. به همین دلیل آن را فرسایش داخلی می نامند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: right 201.45pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">شدت فرسایش به مقدار موادی که از جا کنده می شود و توان عامل فرسایشی در انتقال این مواد بستگی دارد. اگر توان عوامل انتقال دهنده بیش از مقدار ماده ای باشد که از جا کنده می شود در این صورت فرسایش از نظر جدا کردن ذرات در محدودیت خواهد بود و اگر مقدار مواد جدا شده از بستر بیش از مقداری باشد که انتقال داده می شود در این صورت فرسایش از لحاظ انتقال دارای محدودیت خواهد بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>تشخیص این که کدام یک از این عوامل (جدا شدن یا انتقال) محدود کننده است بسیار حائز اهمیت است زیرا موفقیت یا شکست برنامه های حفاظت خاک متکی بر عملیاتی است که در آن باید یکی از این فاکتورها اصلاح شود.<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-05-03T13:04:03+01:00 khak-shenasi.mihanblog.com هادی انواع فرسایش خاک(قسمت چهارم) http://khak-shenasi.mihanblog.com/post/8 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 0in auto; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.6pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-line-height-alt: 1.2pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>9- مبارزه با فرسایش بادی</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.6pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>باد مانند آبهای جاری، ولی به مقیاس کوچکتر، شکل سطح زمین را تغییر می&shy;دهد. این عمل بخصوص در مناطق خشک و صحرایی که تغییر سریع دمای هوا موجب تشکیل بادهای قوی و دائمی می&shy;شود، شدت بیشتری دارد. تغییر شکل سطح زمین بوسیله باد طی سه مرحله فرسایش، حمل و رسوبگذاری انجام می&shy;شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>فرسایش بادی به دو صورت "روبش یا بادروبی" و "سایش" است. در جاهایی از سطح زمین که پوشیده از ذرات ریز و ناپیوسته و عاری از رطوبت و پوشش گیاهی است، جریان هوا می&shy;تواند ذرات را با خود حمل کند. بادبردگی تا رسیدن به سطح ایستایی ادامه می&shy;یابد. در جاهایی که زمین از ذرات ریز (ماسه و لای) و درشت (شن و قلوه&shy;سنگ) درست شده است، باد بطور انتخابی ذرات ریز را حمل می&shy;کند و ذرات درشت به تدریج بصورت پوشش ممتدی درمی&shy;آیند که اصطلاحا "سنگفرش بیابان" نامیده می&shy;شود. این پوشش از فرسایش بیشتر سطح زمین توسط باد جلوگیری می&shy;کند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>ذراتی که بوسیله باد حمل می&shy;شوند پس از برخورد به موانعی که بر سر راه آنها قرار دارند، موجب سایش سطح آنها می&shy;شوند. قطعات و تکه سنگهای پراکنده، بیرون&shy;زدگیها و حتی موانع مصنوعی مثل ساختمانها، دیوارها، تیرهای برق یا تلفن ممکن است در معرض سایش بادی قرار گیرند. سایش معمولا بر اثر برخورد ذراتی که نزدیک سطح زمین حرکت می&shy;کنند، انجام می&shy;گیرد. مبارزه با فرسایش بادی نیز مانند فرسایش آبی به دو طریق صورت می&shy;گیرد: <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 46.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.25in; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt list 46.6pt left 64.6pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">مبارزه غیر مستقیم: <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.1pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 10.6pt 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>در مبارزه غیر مستقیم با فرسایش بادی یا پیشگیری و ممانعت از اثر فرسایشی باد از اثر حفاظتی گیاه و هوموس استفاده می&shy;شود. افزایش پوشش گیاهی و هوموس هم از جمله به طرق زیر صورت می&shy;گیرد: جلوگیری از چرای بی&shy;موقع و بیش از حد احشام در مراتع و مزارع، استفاده از اراضی بر حسب استعداد آنها، کشت گیاهان مناسب،‌ بویژه گیاهان بومی منطقه و همچنین دادن هوموس به زمین. </FONT></FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.1pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 10.6pt 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 46.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.25in; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt list 46.6pt left 64.6pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">مبارزه مستقیم: <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 10.6pt 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>در نقاطی که باد، خاک را رفته و باعث خرابی شده و می&shy;شود، باید اقدامات جدی&shy;تر و موثرتری برای جلوگیری از اثرهای تخریبی آن و همچنین مرمت خاکهای فرسایش یافته صورت گیرد. چون شدت فرسایش و دیگر اثرهای تخریبی باد، با سرعت باد رابطه مستقیم دارد پس ضروری است که عمل مبارزه در درجه اول در جهت کاهش سرعت باد باشد. ازاین&shy;رو در مبارزه مستقیم، همواره سعی بر این است که از سرعت باد تا به حدی که قدرت حمل نداشته باشد، کاسته شود. برای این منظور موانعی در سر راه باد بوجود می&shy;آورند تا شدت آن را به کمتر از سرعت آستانه فرسایش برسانند. این موانع بادشکن نام دارد.</FONT></FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 10.6pt 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بادشکن&shy;ها دیوارهای مخصوصی از ردیف درختان هستند که برای کاهش سرعت و شدت باد و خسارات ناشی از آن ساخته می&shy;شوند. بادشکن را نسبت به شرایط و امکانات، از موجودات زنده (گیاه) یا از مواد غیر زنده درست می&shy;کنند. بادشکن زنده از یک یا چند ردیف درخت تشکیل شده&shy;است که بطور عمود به جهت باد کاشته می&shy;شوند. در نقاطی که شرایط محیط اجازه رشد به گیاهان را نمی&shy;دهد یا زمینهای مورد حمله باد و هجوم از ماسه مساحت زیادی نداشته باشد یا احتیاج به موانع بلند نباشد، از موانع غیر زنده مانند حصیر، نی، سرشاخه درخت، بشکه، تخته&shy;های بلند و غیره به عنوان بادشکن و برای جلوگیری از حرکت ماسه و همچنین فراهم شدن امکانات جهت سبز شدن بذر و رشد گیاه استفاده می&shy;شود</FONT></FONT></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>[9]</FONT></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 10.6pt 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>برای نتیجه&shy;گیری بهتر از احداث بادشکن، باید بویژه نکات ذیل را مورد توجه قرار داد:<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 10.6pt 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>- انتخاب نوع درخت بادشکن با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی محل.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 10.6pt 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">- بررسی وضع خاک بویژه از لحاظ ساختمان و ریزی و درشتی خاکدانه&shy;ها به منظور تعیین آستانه فرسایش و همچنین درجه شوری و </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> آن.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>- تعیین حداکثر سرعت باد و پیدا کردن جهت موثر و خطرناک آن.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>- تعیین جهت بادشکن، فاصله دو بادشکن، طول و عرض و تراکم بادشکن.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 10.6pt 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بادشکن&shy;ها موجب کاهش سرعت و شدت باد می&shy;شود و از قدرت حمل بار آن می&shy;کاهد. باد هنگام برخورد به بادشکن، از سرعتش کاسته می&shy;شود. اما پس از پیمودن مسافتی مجددا سرعتش زیاد می&shy;شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 46.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.25in; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt list 46.6pt left 64.6pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">تثبیت ماسه&shy;های روان: <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ماسه&shy;های روان به توده یا تپه&shy;های ماسه&shy;ای اطلاق می&shy;شود که بر اثر فرسایش بادی یا به عبارت دیگر طوفانهای ماسه&shy;ای بوجود آمده و فاقد پوشش گیاهی است.</SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>عاری بودن این تپه&shy;ها از گیاه یا پوشش زنده سبب می&shy;شود که توده&shy;های ماسه&shy;ای نتوانند در مقابل اثر فرسایشی بادهای شدید ثابت بماند، در نتیجه با وزش باد جابجا می&shy;شود (ماسه&shy;های روان). <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>همزمان با اجرای برنامه&shy;هایی به منظور تثبیت ماسه&shy;های روان، باید حتی&shy;الامکان اقداماتی نیز در جهت تعدیل طوفانهای ماسه&shy;ای و همجنین جلوگیری از حرکت ماسه&shy;ها در منشا صورت گیرد تا ماسه&shy;ها اصولا نتوانند حرکت کنند و تپه&shy;های ماسه&shy;ای یا ماسه&shy;های روان را بوجود بیاورد که ما دائم مجبور به تثبیت کردن آنها بشویم.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>منظور از تثبیت، جلوگیری از حرکت ماسه&shy;هاست که معمولا به دو طریق صورت می&shy;گیرد: یکی از طریق ایجاد موانع غیرزنده (پرده&shy;ها و چیزهایی از حصیر، نی، سرشاخه درختان یا شبکه&shy;هایی از تخته یا تورکیسه&shy;های ماسه و غیره) و پوشش گیاهی و دیگر از طریق استفاده از ماده نفتی بخصوص به نام مالچ نفتی.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>الف) تثبیت ماسه&shy;های روان از طریق ایجاد موانع غیر زنده و پوشش گیاهی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 37.6pt 46.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>همانطور که اشاره شد، بهترین روش برای تثبیت ماسه&shy;های روان همان ایجاد پوشش گیاهی در روی آنهاست. اما چون مدتی طول می&shy;کشد تا گیاه رشد بکند و در تثبیت موثر واقع بشود یا همچنین اگر شرایط طوری باشد که گیاه نتواند بروید یا نتواند به آسانی بروید، پرده&shy;ها یا چپرها یا بطورکلی موانعی از مواد مختلف، مانند نی، سرشاخه، حصیر و غیره در سطح تپه&shy;های ماسه&shy;ای بوجود می&shy;آورند تا جلوی حرکت ماسه&shy;ها را بگیرد و در ضمن شرایط را برای سبز شدن بذر یا رشد گیاه فراهم سازد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 41.15pt 46.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>در نقاطی که شرایط برای ایجاد پوشش گیاهی مساعد است، بهتر است به جای ایجاد پرده یا چپر، گیاهانی که رشد سریع و اثر تثبیت کننده قوی دارند و با شرایط جغرافیایی منطقه مورد نظر سازگار هستند، در درجه اول گیاهان بومی آن منطقه را کاشت. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 41.15pt 46.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب) تثبیت ماسه&shy;های روان با استفاده از مالچ نفتی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 41.15pt 46.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مالچ کلمه&shy;ای است انگلیسی به معنی "پوشش" که بیشتر در کشاورزی به کاربرده می&shy;شود و به مواردی اطلاق می&shy;گردد که می&shy;تواند ایجاد پوشش محافظی بر روی زمین یا در اطراف ریشه گیاه بکند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 41.15pt 46.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مالچ ماده جدیدی نیست، بلکه قدمت آن به موقعی می&shy;رسد که حفظ ریشه گیاهان در مقابل تاثیر عوامل خارجی و همچنین کمک به رشد گیاه از طریق ایجاد یک پوشش نازک از موادی چون کاه، خاک اره، برگ در سطح زمین (به نام مالچ) امکان پذیر بوده است. این مواد که بصورت یک پوشش نازک و مجزا سطح خاک را می&shy;پوشاند، از جهات مختلف خاک، آب و گیاه را حفظ می&shy;کند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 41.15pt 46.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>در سالهای اخیر بشر کموفق شده است ماده جدید دیگری به عنوان مالچ کشف کند و در کشاورزی و تثبیت ماسه&shy;های روان مورد بهره&shy;برداری قرار دهد. این ماده، مالچ نفتی نام دارد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 41.15pt 46.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مالچ نفتی از فراورده&shy;های سنگین نفت است. این مواد ابتدا بصورت امولسیون درمی&shy;آیند. آنگاه با وسایل مخصوصی بر روی زمین مورد نظر پاشیده می&shy;شوند. پخش فراورده&shy;های سنگین نفت بصورت امولسیون در آب سهل&shy;تر صورت می&shy;گیرد و امکان می&shy;دهد که بتوانیم یک پرده یا قشر نازکی از آن را در سطح زمین بگسترانیم. این ماده امولسیونه (مالچ نفتی) پس از آنکه در سطح زمین پاشیده شد و با سطح خاک تماس پیدا کرد، آب خود را از دست می&shy;دهد و قشر نازکی از ماده اصلی آن در سطح زمین بر جای می&shy;ماند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 41.15pt 46.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مالچ نفتی با ایجاد قشری بر روی زمین، بخش فوقانی خاک را در مقابل عوامل گوناگون چون باد باران حفظ می&shy;کند و موجب کاهش تبخیر می&shy;گردد و بعنوان پرده عایق در جلوگیری از تغییرات ناگهانی دما و حفظ رطوبت خاک بسیار موثر است.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 19.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -9.1pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 41.15pt 46.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>معمولا مالچ نفتی را در تثبیت ماسه&shy;های روان در شرایط ذیل بکار می&shy;برند:<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 28.35pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 41.15pt 46.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>- تپه&shy;های ماسه&shy;ای که به سرعت جابجا می&shy;شوند و احتمال خطر جانی و مالی فراوان وجود دارد. بنابراین برای جلوگیری از آن باید بطور مستقیم در اسرع وقت مبارزه شود (مالچ در سطح توده&shy;ها یا تپه&shy;های ماسه&shy;ای پاشیده شود).<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 28.35pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 41.15pt 46.6pt 55.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>- به علت نامساعد بودن شرایط آب و هوایی، امکان ایجاد پوشش گیاهی نیست، پس باید با پاشیدن مالچ مانع از حرکت ماسه&shy;ها شد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 28.35pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 41.15pt 46.6pt 64.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>- امکان روییدن گیاه هست ولی استفاده از مالچ به سبز شدن بذر و رشد گیاه در روی تپه&shy;ها یا توده&shy;های ماسه&shy;ای متحرک، کمک می&shy;کند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 28.6pt 41.15pt 46.6pt 64.6pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بنابراین مالچ نفتی هم در مبارزه مستقیم و هم در مبارزه غیر مستقیم با حرکت ماسه&shy;های روان بکاربرده می&shy;شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>[1]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>10- نتیجه&shy;گیری<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>همانطور که گفته شد خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور است و امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری برای رفاه انسان و حتی برای حیات او به شمار می‌رود. در مناطقی که فرسایش کنترل نمی‌شود، خاک ها به تدریج فرسایش یافته، حاصلخیزی خود را از دست می دهند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>برای مبارزه با فرسایش هدف اول معمولا ایجاد پوشش گیاهی است ولی در شرایطی که امکان ایجاد پوشش گیاهی نیست برای مبارزه با فرسایش آبی در مناطقی با شیب کم تا متوسط از کشت روی خطوط تراز و در مناطق پر شیب ازسکوبندی و کشت نواری<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>استفاده می‌کنیم. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>نتایج کشت روی خطوط تراز، نشان داد که این کشت نسبت به کشت در جهت شیب حدود 21 درصد افزایش محصول داشته است و همچنین کشت نواری نسبت به کشت روی خطوط تراز، فرسایش را حدود 50 درصد کاهش می&shy;دهد. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>در مبارزه با فرسایش بادی، در صورت نبودن امکان برای ایجاد پوشش گیاهی از تثبیت ماسه&shy;ها با مالچ نفتی یا استفاده از موانع غیر زنده مانند حصیر، نی، سرشاخه درخت، بشکه، تخته&shy;های بلند و غیره به عنوان بادشکن و برای جلوگیری از حرکت ماسه استفاده می&shy;شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2009-05-03T13:01:37+01:00 khak-shenasi.mihanblog.com هادی انواع فرسایش خاک(قسمت سوم) http://khak-shenasi.mihanblog.com/post/7 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt list 46.6pt left 64.6pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>مبارزه غیر مستقیم:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 10.6pt 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>در مبارزه غیر مستقیم هدف ایجاد پوشش گیاهی یا بیشتر کردن آن است. برای نتیجه گیری بهتر، بایستی روش بهره&shy;برداری از زمین با حفظ خاک متناسب باشد و به جهت ایجاد تعادل بین خاک و گیاه و زمینهای مرتعی و جنگلی و زراعتی مشخص گردد تا نقاطی که استعداد جنگل را دارد، جنگل&shy;کاری، و قسمتهایی که برای مرتع&shy;داری مناسب است، در آنجا پوشش مرتعی ایجاد یا توسعه داده شود و خلاصه سطح&shy;هایی که برای کشاورزی مستعد است، گیاهان زراعتی مناسب با آن محل بویژه از خانواده لگومینوز کاشته بشود. هر چند گیاهان زراعتی خاک را به خوبی مرتع و جنگل در برابر عوامل فرسایشی حفظ نمی&shy;کنند، اما چون خاک استعداد کشاورزی دارد، چنانچه از روی اصول صحیح کشت و زرع گردد، هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است و هم خاک حفظ خواهد شد.</FONT></FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>در بهره&shy;برداری صحیح از خاک در نقاط کوهستانی معمولا باید نکات ذیل مراعات بشود:<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 27.15pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>زمینهایی که شیب آنها زیاد و صخره&shy;ای است و همچنین سطحهایی که خاکش کم است، مانند قله کوهها را باید به احداث جنگل اختصاص داد تا حساسیت خاک در مقابل فرسایش کم شود و زمینهایی که دارای خاک نرم و مرطوب و کوهپایه&shy;ای است و نسبت به زمینهای جنگلی شیب کمتری دارد در آنها مرتع بوجود آورد و خلاصه اراضی که خاکش خوب و شیب آن کم است و دسترسی به آب آبیاری لازم هم هست، با احتیاط و از روی اسلوب صحیح کشاورزی بشود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 27.15pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>در اینجا قابل ذکر است که بسیاری از کارشناسان که برنامه آبخیزداری را اجرا می&shy;کنند معتقدند در نقاطی که منظور حفظ خاک است،‌ به هیچ وجه نباید زراعت بشود، کمااینکه در ایران در کلیه حوزه&shy;های آبخیزداری بکلی مانع بهره&shy;برداری از زمین بصورت کشاورزی و برای دامداری می&shy;شوند، زیرا شخم زدن زمین و همچنین بدون پوشش گیاهی ماندن آن برای مدتی از سال به فرسایش خاک کمک می&shy;کند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 27.15pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 46.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.25in; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt list 43.25pt left 64.6pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma">2-&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">مبارزه مستقیم:<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 64.6pt"><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مبارزه غیر مستقیم یعنی ایجاد پوشش گیاهی یا تقویت پوشش زنده خاک بیشتر به منظور پیشگیری صورت می&shy;گیرد، در صورتیکه مبارزه مستقیم هنگامی شروع می&shy;شود که خاک فرسایش یافته باشد و باید اقداماتی انجام داد که خاک بیش از این فرسایش نیابد و امکاناتی فراهم کرد تا سطوح فرسایش یافته ترمیم گردد. بنابراین در مبارزه مستقیم وضع خاک از نظر فرسایش از مرحله پیشگیری به مرحله استعلاجی می&shy;رسد که انجام این امر مستلزم صرف هزینه زیاد است و اصل اقتصادی آن بایستی مراعات گردد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 10.6pt 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>فرسایش آبی موقعی اتفاق می&shy;افتد که سرعت آبهای جاری از سرعت آستانه فرسایش تجاوز کند. سرعت آستانه فرسایش، حداقل سرعتی است که آب بتواند ذرات خاک را با خود حمل کند. در مبارزه مستقیم با فرسایش آبی، هدف نفوذ دادن آب بیشتر در زمین، یا هدایت آبهای اضافی به طرف مجاری خروجی و خلاصه جلوگیری از سرعت آبهای جاری در سطح زمین است تا به سرعت آستانه فرسایش نرسد که موجب فرسایش خاک گردد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 10.6pt 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مبارزه مستقیم با فرسایش را معمولا از طریق ایجاد بانکت&shy;های افقی در امتداد خطوط تراز و ایجاد سکوهای محافظ و حایل و دیگر اقداماتی که ذیلا به آنها اشاره خواهد شد، انجام می&shy;دهند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>[6]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 10.6pt 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 10.6pt 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>الف) شخم حفاظتی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 10.6pt 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.6pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>شخم مناسب، زبری سطح زمین را افزایش داده، سبب نفوذپذیری و کاهش میزان رواناب می&shy;شود. اثر شخم به میزان رطوبت موجود نیز بستگی دارد. شخم حفاظتی بستر کشتی است که حداقل 30 درصد سطح خاک با بقایای گیاهی برای کاهش فرسایش آبی، بعد از کشت پوشیده شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.6pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>شخم حفاظتی دارای انواع گوناگونی می&shy;باشد: شخم مالچی، شخم نواری، شخم مرزی و شخم شکافی.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.6pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>شخم&shy;های مرزی و نواری و شکافی از انواع روشهای شخم در مزرعه در امتداد ردیف&shy;هاست که درهم ریختگی بقایای کشت بین ردیف&shy;ها را به حداقل می&shy;رساند. مزیت اصلی شخم حفاظتی، حفاظت خاک با استفاده از بقایای کشت است. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.6pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>در طی تحقیقات مشخص شده که با 9 تا 16 درصد افزایش در پوشش بقایای گیاهی، فرسایش به میزان 50 درصد کاهش یافته است . منافع دیگر شخم حفاظتی عبارتست از: افزایش نفوذپذیری، حفاظت از فرسایش بادی، کاهش تبخیر، افزایش مواد آلی خاک و ... .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>ب) کشت روی خطوط تراز<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.6pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>کشت روی خطوط تراز یک روش موثر جهت کنترل فرسایش در زمینهایی با شیب کم تا متوسط می&shy;باشد و به مبنای کشت روی زمین شیب&shy;دار است، که آماده&shy;سازی زمین، کشت و برداشت گیاه بر روی خطوط تراز انجام می&shy;گیرد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.6pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>این کشت سبب حفاظت در برابر فرسایش ورقه&shy;ای و شیاری می&shy;شود و در مواقعی دارای بهترین عمل حفاظتی است که رگبارهایی با شدت کم تا متوسط بر روی شیبهای ملایم پدید آیند. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.6pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt 37.6pt 55.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>این روش، روشی مدیریتی است. کشت کنتوری سبب افزایش نفوذ و کاهش رواناب سطحی می&shy;شود و سبب نگهداری آبهای دریافت شده با حفظ منابع خاک می&shy;شود که در تولید محصول ضروری است. در مواقع وقوع رگبارهایی با شدت بالا و بر شیبهای تند، این روش دارای کمترین حفاظت است. موقعی که شدت رگبار بیشتر از میزان نفوذ شود، تجمع آب در پشت فاروها، سبب سرریز شدن می&shy;شود و آب از یک فارو به فاروی دیگر می&shy;رود و سبب تخریب زمین می&shy;گردد. این تخریب ممکن است سبب فرسایش موضعی شدید به شکل گالی&shy;ها شود. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>کشت روی خطوط تراز نیازمند توسعه نقشه&shy;های توپوگرافی جزیی است که خطوط کنتوری را روی زمین مشخص کنند. کشاورزان از این اطلاعات برای ایجاد ردیفهای کشت بر زمین استفاده می&shy;کنند. ایجاد ردیفهای کشت بستگی به اندازه زمین و عرض تجهیزات دارد. توجه اصلی کشاورز باید منوط به کاهش ردیفهای نشانه باشد. ردیفهای نشانه مناطقی در زمین هستند که عرض<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آنها کمتر از عرض تجهیزات است.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">کارایی این روش به خصوصیات خاک، بارندگی و توپوگرافی بستگی زیادی دارد. کارایی آن در خاکهای با زهکشی ضعیف، بارندگی&shy;های شدید و شیب&shy;های زیاد کم است. شیب مناسب معمولا بین 3 تا 8 درصد است. نتایج 12 سال آزمایش در مورد کشت روی خطوط تراز نشان داد که این کشت نسبت به کشت در جهت شیب حدود 21 درصد افزایش محصول داشته است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>[7]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>ج) کشت نواری<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>برای تکمیل کشت کنتوری می&shy;توان از کشت نواری استفاده نمود. برای استفاده از کشت نواری دو روش وجود دارد: کشت نواری در امتداد تراز که محصولات بر نوارهای در امتداد خطوط تراز در مزرعه کاشته می&shy;شود در امتداد خطوط تراز در مزرعه کاشته می&shy;شود؛ روش دوم کشت نواری در مزرعه است که به معنای کشت محصولات در نوارهایی است که به صورت عمودی بر شیب عمومی مزرعه جای گرفته&shy;اند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>هر دو روش کشت نواری سبب حفاظت در برابر فرسایش می&shy;شوند، اما کشت نواری بر خطوط تراز حفاظت بیشتری نسبت به کشت نواری در مزرعه دارد. پتانسیل سرریز شدن رواناب در کشت نواری روی خطوط تراز کمتر است. هر دو روش بصورت مدیریتی طبقه&shy;بندی می&shy;شود و عمل آنها کاهش منبع رسوب است و انتقال رسوب در مزرعه را متوقف می&shy;کنند. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>در این نوع کشت نیز مشکل ردیف&shy;های نشانه وجود دارد که با کشت نواری در مزرعه تعدیل می&shy;شود. انتخاب یکی از این دو روش بستگی به شاخصهای ویژه موجود در مزرعه دارد. عموما کشت نواری بر روی خطوط تراز در مناطقی که شیب مزرعه تند باشد مورد استفاده قرار می&shy;گیرد. کشت نواری سبب نفوذ رواناب سطحی می&shy;شود و رسوبات مازاد در نوارهای کشت نهشته می&shy;شوند. بیشترین اثر کشت نواری در کاهش فرسایش خاک است. طبق بررسی&shy;های انجام شده، کشت نواری نسبت به کشت روی خطوط تراز، فرسایش را حدود 50 درصد کاهش می&shy;دهد. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>د) تناوب کشت حفاظتی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>تناوب کشت حفاظتی می&shy;تواند سبب افزایش منافع اقتصادی و حفظ محیط&shy;زیست شود. تناوب کشت حفاظتی ، عملکرد مدیریتی کاهش منبع می&shy;باشدکه به معنای کشت انواع مختلف محصول در ترتیب&shy;های مشخص در مزرعه است که چندین منفعت دارد. تناوب محصول عمدتا برای کاهش فرسایش خاک، بخصوص فرسایش ورقه&shy;ای طرح&shy;ریزی می&shy;گردد. تناوب محصول سبب نگهداری مواد آلی خاک می&shy;شود. انتخاب گیاهان جهت کنترل فرسایش خاک بر اساس مقدار بیومس موجود می&shy;باشد. تناوب کشت حفاظتی بستگی به شرایط محلی مانند نوع خاک و یا توپوگرافی دارد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>تغییر تناوب کشت سبب تشخیص کمبود یا ازدیاد مواد غذایی در مزرعه می&shy;شود. اثرات اقتصادی و زیست محیطی این روش بستگی زیادی به نوع محصول انتخاب شده دارد. باید مدنظر داشت که کشت تناوبی برای جلوگیری از فرسایش خاک، به تنهایی کافی نیست و این تناوب باید از مدیریت صحیح نیز برخوردار باشد. در صورت استفاده مناسب از علفها و گیاهان مرتعی در تناوب، فرسایش خاک به مقدار قابل ملاحظه&shy;ای کاهش می&shy;یابد.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ه) نواحی بافر<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>نواحی بافر از بهترین فعالیتهای مدیریتی می&shy;باشند که سبب کاهش انتقال رسوب می&shy;شوند و بمعنای کشتها یا تیپهای طبیعی یا مصنوعی پوشش گیاهی است که بین منبع برداشت رسوب و منطقه تجمع یا انتقال قرار می&shy;گیرند. عمل اصلی این نوارهای علفی، کاهش سرعت رواناب و ته نشینی رسوبات است. ممکن است بصورت ترکیبی از نوارهای باریک بافر باشد که بطور متناوب با نوارهای عریض محصول کشت می&shy;شوند. نوارهای بافر عرض متفاوتی دارند و معمولا زیر کشت گیاهان دائمی مقاوم به فرسایش، مانند گراسها و لگومها قرار می&shy;گیرند و ممکن است در آنها درخت کاشته شود. عرض نوارها را طوری انتخاب می&shy;کنند که میزان تلفات خاک به کمترین مقدار برسد. بطور کلی عرض نوارها بر حسب شرایط محلی متفاوت است و به درجه، طول شیب، فرسایش&shy;پذیری خاک، نوع گیاه کشت شده در نوارها و خصوصیات بارندگی بستگی دارد. همچنین سرعت جریان در نوارهای بافر باید متناسب باشد. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">نمونه&shy;ای از نوارهای بافر، بافرهای حاشیه رودخانه&shy;ها می&shy;باشد که منافع زیست&shy;محیطی زیادی همراه با بهبود کیفیت آب دارند. این بافرها انتقال رسوب از زمینهای کشاورزی حاشیه رودخانه&shy;ها را قطع می&shy;کنند. به&shy;هرحال تاثیر بافرها در جریانهای سطحی کوتاه مانند جریان ورقه&shy;ای بیشتر است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>[8]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>و) سکوبندی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>سکوبندی در نواحی شیبدار صورت می&shy;گیرد و منظور از ایجاد سکو، از بین بردن شیب زمین بوسیله پله&shy;بندی است. چون غرض از مبارزه با فرسایش آبی، جلوگیری از شدت جریان آب در سطح زمین و نفوذ دادن بیشتر آن در خاک است، دامنه کوهها را که ممکن است شیب ملایم داشته باشد، بصورت پله&shy;های پهن یا تخت&shy;هایی که همان سکوها باشد در می&shy;آورند و سطح هر پله را هموار می&shy;کنند تا آبهای جاری نتواند به کمک شیب زمین، بشدت جریان یابد. به این وسیله آبها در سکوها یا زمینهای تخت شده جمع می&shy;شود که در نتیجه بهتر و بیشتر در زمین آن نفوذ می&shy;کند. در روی همین سکوها که به حفظ خاک و استفاده بیشتر از آب کمک می&shy;کند، درخت یا گیاه دیگری می&shy;کارند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>دیواره سکوها را معمولا سنگ&shy;چین می&shy;کنند، اما در نقاطی که سنگ کم است به طریق دیگر نیز می&shy;توان عمل کرد. به عنوان مثال می&shy;توان دیواره سکوها را از خاکهایی که از کندن دامنه کوه حاصل می&shy;شود، ساخت. در این روش باید گیاهان (درخت یا بوته) را با فاصله کم از هم در روی دیواره پایین و تکیه&shy;گاه سکو کاشت تا به این طریق از تخریب خاک و شسته شدن دیواره خاکی جلوگیری به عمل آید.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>ز) چپرسازی و شمع&shy;کوبی و سنگ&shy;چینی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>این روش بیشتر برای نقاطی از سطح کوه که شیب آن زیاد و جنس زمین طوری است که دائم تخریب می&shy;شود و ریزش می&shy;کند (مثل تشکیلات شیستی) مناسب می&shy;باشد. البته در روش سکوبندی هم گاهی بجای دیواره سنگ&shy;چین در پای سکوها از شمع استفاده می&shy;&shy;شود؛ با این تفاوت که در آنجا برای جلوگیری از ریزش خاک سکو، ولی در اینجا (در روش چپرسازی و شمع&shy;کوبی) که معمولا امکان ایجاد سکو نیست، وسیله&shy;ای برای جلوگیری از ریزش خاک و سنگ دامنه&shy;های پرشیب کوه است. چپر و شمعها را بیشتر سرشاخه&shy;های درختان تشکیل می&shy;دهد. بر اثر ریزش کوه و جمع شدن مواد در پشت این چپرها و شمعها، بطور طبیعی تقریبا یک سکو بوجود می&shy;آید که سطح آن مثل سطح سکوهای ساخته شده صاف نیست.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>ح) احداث سدهای خشکه&shy;چین<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.65pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.55pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 19.6pt 28.6pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">در نواحی که سنگ زیاد است معمولا برای جلوگیری از فرسایش زمین و همچنین مرمت سطح&shy;های فرسایش یافته در دامنه کوهها از سنگهای آن محل، سدهای کوچکی در نقاط فرسایش یافته بویژه در داخل آبراهه&shy;ها می&shy;سازند که به سد خشکه&shy;چین معروف است. در لابلای سنگها مواد چسبنده از قبیل گل یا گچ یا آهک و غیره نمی&shy;ریزند، از این&shy;رو آنها را خشکه&shy;چین می&shy;گویند. این سدهای کوچک که فقط با قرار دادن سنگها بر روی هم در روی خطوط میزان احداث می&shy;شوند، مانع از جریان شدید آب می&shy;شود و با ایستادن آب در پشت آن به نفوذ دادن آب در زمین کمک می&shy;کند که در نتیجه مانع از فرسایش خاک هم می&shy;شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>[6]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2009-05-03T12:57:23+01:00 khak-shenasi.mihanblog.com هادی انواع فرسایش خاک(قسمت دوم) http://khak-shenasi.mihanblog.com/post/6 <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 0in auto; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>-1- فرسایش سطحی یا سفره&shy;ای</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>عمل عامل فرسایشی در این فرسایش، در تمام سطح زمین است. این شکل فرسایش بیشتر منشا بادی دارد، ولی طبیعی است که فرسایش آبی نیز ابتدا به طور سطحی اتفاق می&shy;افتدکه به علت فرسایش یکنواخت در تمام سطح کمتر محسوس می&shy;گردد. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>این نوع تخریب با ظهور لکه&shy;های سفید و روشن در سطح نمودار می&shy;شود و نشان دهنده تخریب و از بین رفتن سطحی&shy;ترین قسمت زمین، آن هم به صورت لکه&shy;لکه است. اختلاف رنگ بین قسمتهای فرسایش یافته و فرسایش نیافته علامت این تخریب است، زیرا قسمت رویی به علت دارا بودن مواد آلی، غالبا تیره رنگ می&shy;باشد. علامت دیگر این فرسایش وجود ریگ و سنگریزه&shy;های آزاد در سطح زمین است. در این نقاط باد ذرات ریز را با خود برده و ریگ و سنگریزه در سطح زمین باقی مانده است.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 0in auto; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><A name=_Toc138278136></A><A name=_Toc138277414></A><A name=_Toc138277304></A><A name=_Toc138277235></A><A name=_Toc138277153></A><A name=_Toc138277072></A><A name=_Toc137638882></A><A name=_Toc137591956><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638882"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277072"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277153"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277235"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277304"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277414"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278136"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>5-2- فرسایش شیاری یا آبراهه&shy;ای</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278136"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277414"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277304"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277235"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277153"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277072"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638882"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591956"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>منشا این تخریب اغلب باران است و در پیدایش آن عامل، شیب بسیار موثر می&shy;باشد. فرسایش شیاری یا آبراهه&shy;ای، در دامنه کوهها و حتی در سطح زمینهای کم شیب نیز به سهولت دیده می&shy;شود. این شکل فرسایش، پیشرفته&shy;تر از فرسایش سفره&shy;ای بوده و ممکن است به صورت خطوط موازی نیز ظاهر شود که ابتدا کم عمق است ولی به سرعت عمیق&shy;تر می&shy;شود. این شکل فرسایش، تا زمانی که سنگ مادر ظاهر نشده است، بنام فرسایش شیاری خوانده می&shy;شود. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 0in auto; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><A name=_Toc138278137></A><A name=_Toc138277415></A><A name=_Toc138277305></A><A name=_Toc138277236></A><A name=_Toc138277154></A><A name=_Toc138277073></A><A name=_Toc137638883></A><A name=_Toc137591957><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638883"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277073"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277154"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277236"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277305"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277415"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278137"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>5-3- فرسایش چاله&shy;ای</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278137"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277415"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277305"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277236"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277154"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277073"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638883"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591957"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>این شکل فرسایش بیشتر منشا بادی دارد. چاله&shy;ها در نتیجه توسعه فرسایش سطحی و بزرگتر شدن چاله&shy;های کوچک نخستین، بوجود می&shy;آید. در بسیاری از نقاط دشت لوط و حواشی دشت کویر سطح&shy;های وسیعی از زمین دیده می&shy;شود که بر اثر باد بصورت چاله چاله در آمده است. این چاله&shy;ها نشانه فرسایش بادی شدید در این نواحی است. بادهای شدید موادی را که از کندن این چاله&shy;ها بدست می&shy;آورد، کیلومترها با خود می&shy;برد. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 0in auto; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><A name=_Toc138278138></A><A name=_Toc138277416></A><A name=_Toc138277306></A><A name=_Toc138277237></A><A name=_Toc138277155></A><A name=_Toc138277074></A><A name=_Toc137638884></A><A name=_Toc137591958><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638884"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277074"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277155"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277237"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277306"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277416"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278138"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>5-4- فرسایش خندقی یا نهری</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278138"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277416"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277306"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277237"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277155"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277074"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638884"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591958"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>منشا این فرسایش، آب است. در این فرسایش عمق و عرض زمینهای فرسایش یافته بیشتر از فرسایش شیاری است. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>این شکل فرسایش، بر اثر پیشرفت فرسایش شیاری بوجود می&shy;ید، به این نحو که شیارها به هم می&shy;پیوندند، در نتیجه زمین بیشتر شسته می&shy;شود و نهرها یا خندقهایی در سطح زمین تشکیل می&shy;گردد. در این تخریب، سنگ مادر ظاهر می&shy;شود و آنقدر عمیق و عریض است که گاوآهن قادر به عبور از آنها نیست. این خندقها یا نهرها تدریجا عمیق&shy;تر می&shy;شوند. عمق خندقها به یک متر یا بیشتر می&shy;رسد و بتدریج شکل آنها تغییر می&shy;کند. این عمل در صخره&shy;های سست، خاکهای رسی و رسی آهکی بیشتر دیده می&shy;شود. این فرسایش اغلب در محدوده آب و هوای خشک و در نواحی که تغییرات درجه حرارت در فصول مختلف در آنجا شدید است ظاهر می&shy;گردد. البته این شکل تخریب در زمینهای جنگل&shy;کاری شده نیز دیده می&shy;شود و ساختمان زمین&shy;شناسی خاک هم در این فرسایش بی&shy;تاثیر نیست.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>با توسعه خندقها و عریض&shy;تر شدن آنها، آب علاوه بر خاک سطح&shy;الارضی، خاک زیری و خاک تحت&shy;الارضی را نیز از جا می&shy;کند و با خود می&shy;برد. فرسایش خندقی علاوه بر ویرانی خاک زراعتی، سبب وارد آمدن خسارات زیادی به راهها،‌ جاده&shy;ها، خطوط ارتباطی و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مجاری آبها و همچنین موجب افزایش هزینه نگهداری تاسیسات مزبور نیز می&shy;شود. شخم زدن شیبهای تند و چرای بیش از حد و لگدکوب شدن خاک مراتع طبیعی توسط احشام، باعث از بین رفتن پوشش نباتی و کنده شدن خاک و در نتیجه پیدایش آبراها&shy;ها و خندقها می&shy;گردد.</FONT></SPAN></P> <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 0in auto; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>-5- فرسایش سیلابی</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>فرسایش سیلابی یک تخریب ساده نیست. در مناطق کوهستانی و حتی در زمینهای سست جلگه&shy;ای فرسایش شیاری و خندقی ممکن است به فرسایش سیلابی تبدیل گردد. در این فرسایش جریان آب بویژه آبهای گل&shy;آلود، حامل ریگ و شن و غیره، موجب شسته شدن اطراف آن و حمل مواد بیشتر با خود می&shy;گردد. با این عمل، زمینهای دیواره بستر، استحکام و قدرت خود را از دست می&shy;دهد و بتدریج و در مواقع جاری شدن سیلابهای شدید حتی به طور ناگهانی ریزش می&shy;کند و امکان دارد که موجب تخریب و ویرانی مزارع و دهاتی که در جوار این مسیل&shy;ها واقع شده&shy;اند، بشود. با افزایش مواد خاکی در آب، وزن مخصوص آن بیشتر و قدرت و نیروی درهم کوبنده آن زیادتر می&shy;گردد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 0in auto; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><A name=_Toc138278140></A><A name=_Toc138277418></A><A name=_Toc138277308></A><A name=_Toc138277239></A><A name=_Toc138277157></A><A name=_Toc138277076></A><A name=_Toc137638886></A><A name=_Toc137591960><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638886"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277076"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277157"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277239"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277308"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277418"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278140"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>5-6- فرسایش توده&shy;ای</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278140"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277418"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277308"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277239"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277157"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277076"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638886"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591960"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>این نوع فرسایش در روی زمین اغلب به شکل عوارض زمین که معرف حرکات خاک در گذشته است ظاهر می&shy;گردد. این حرکات عبارتست از تورم و بالا آمدن خاک، سرخوردگی، خزیدن زمین و ریزش خاک (حرکت یخچالها).<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">در فرسایش توده&shy;ای قسمتی از خاک دامنه کوهها به حرکت در می&shy;آید که یا ممکن است بر اثر اشباع شدن خاک طبقه رویی از آب و نفوذپذیری خاک طبقه زیری، خاک رویی به حرکت در آید، یا ممکن است بر اثر لغزش این عمل اتفاق افتد، به این معنی که توده&shy;ای از کوه از محل اولیه خود جدا می&shy;شود و در محل دیگری قرار می&shy;گیرد، یا ممکن است در نتیجه ریزش باشد که در این حالت قسمتی از کوه ریزش می&shy;کند و در سطح&shy;های پایین&shy;تر روی هم انباشته می&shy;شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>[1]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 0in auto; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><A name=_Toc138278141></A><A name=_Toc138277419></A><A name=_Toc138277309></A><A name=_Toc138277240></A><A name=_Toc138277158></A><A name=_Toc138277077></A><A name=_Toc137638887></A><A name=_Toc137591961><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638887"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277077"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277158"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277240"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277309"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277419"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278141"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>5-7- فرسایش تونلی</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278141"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277419"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277309"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277240"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277158"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277077"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638887"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591961"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">یکی از جالبترین و نادرترین ای فرسایشها، فرسایش تونلی می باشد. این فرسایش در این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">ناهمواری اشکالی را شبیه به لانه روباه بوجود آورده است که به نام اشکال فرسایش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">تونلی معروف هستند. اشکال فرسایش تونلی مطالعه شده در منطقه ساختاری ساده داشته و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">شامل تعدادی حفره یا گودالهای قیفی شکل با ابعاد گوناگون و یک شبکه زهکشی زیرزمینی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">بوده که این شبکه توسط خروجی هایی به شکبه زهکشی سطحی متصل است. علیرغم ساختمان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">فیزیکی ساده این اشکال، مکانیسم تشکیل آنها بسیار پیچیده می باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>[4]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN></FONT><A name=_Toc137638888></A><A name=_Toc137591962><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638888"><SPAN lang=FA style="COLOR: #cc6600; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></SPAN></A></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591962"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638888"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 16.4pt 3pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -16.4pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-line-height-alt: 1.2pt"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591962"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638888"><A name=_Toc138278142></A><A name=_Toc138277310></A><A name=_Toc138277241></A><A name=_Toc138277159><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277241"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277310"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278142"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>6- اثر و نتیجه فرسایش</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278142"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277310"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277241"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277159"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638888"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591962"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.2pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>فرسایش دارای اثرات نامطلوب و عواقب شومی است که در زمینه&shy;های مختلف باعث خسارات و ناراحتیهای فراوان می&shy;گردد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 0in auto; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><A name=_Toc138278143></A><A name=_Toc138277421></A><A name=_Toc138277311></A><A name=_Toc138277242></A><A name=_Toc138277160></A><A name=_Toc138277079></A><A name=_Toc137638889></A><A name=_Toc137591963><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638889"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277079"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277160"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277242"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277311"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277421"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278143"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>6-1- اثر فرسایش در کاهش حاصلخیزی خاک</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278143"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277421"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277311"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277242"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277160"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277079"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638889"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591963"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 12pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>بر اثر فرسایش، خاک رو که از نظر کشاورزی فعالترین و بارخیزترین قسمت پوسته جامد زمین است، فرسوده می&shy;شود و از بین می&shy;رود و در نتیجه حاصلخیزی آن کاهش می&shy;یابد. فرسایش چنانچه شدید باشد، بکلی بارخیزی خاک را از بین می&shy;برد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>چنانچه قابلیت نفوذ آب یا هوا در خاک، بر اثر کم شدن یا از بین رفتن ماده آلی و تاثیر سایر عوامل کاهش یابد، خاکدانه&shy;ها متلاشی و از هم جدا می&shy;شود، در نتیجه، ساختمان خاک متراکم می&shy;گردد. در چنین حالتی در فصل مرطوب، محیط نامساعد و خفه&shy;کننده&shy;ای در خاک بوجود می&shy;آید. چون در این صورت هوا و آب نمی&shy;تواند در خاک نفوذ کند و همچنین خاک قادر نیست آّب را برای فصل خشکی در خود ذخیره نماید، از نظر شیمیایی و بیولوژیکی شرایط در خاک بسیار نامساعد می&shy;گردد. در چنین محیطی بتدریج موجودات کوچک خاک&shy;زی (میکروارگانیزم&shy;ها) از بین می&shy;روند و هوموس خاک تلف می&shy;شود. بر اثر از بین رفتن مواد آلی (هوموس)، کمبود مواد ازتی خاک نیز ظاهر می&shy;گردد. با از بین رفتن هوموس و موجودات زنده، خاک حاصلخیزی خود را بکلی از دست می&shy;دهد. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>چنانچه فرسایش بسیار شدید و عمیق باشد، ترمیم خرابی&shy;ها مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است و در شرایط فوق&shy;العاده حتی بعید به نظر می&shy;رسد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>حاصلخیزی خاک نه تنها بر اثر فرسایش کاهش می&shy;یابد،بلکه بر اثر تجمع آبرفتهای نامرغوب و بادرفتهای شور در سطح زمینهای دایر نیز در معرض خطر قرار می&shy;گیرد. اغلب مشاهده شده است که زمین بسیار حاصلخیز بوده ولی بر اثر جاری شدن سیلاب یا سیلابهای شور یا بادرفتهای شور در سطح آن، حاصلخیزی خود را از دست داده است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>6-2- اثر فرسایش بر روی کاهش آبهای زیرزمینی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>پوشش گیاهی نه تنها خاک را حفظ می&shy;کند و مانع از فرسایش آن می&shy;شود، بلکه در حفظ آب نیز بسیار موثر است. در نقاطی که زمین پوشش گیاهی دارد (که این پوشش مانع از فرسایش آن می&shy;شود)، به هنگام بارندگی قطرات آب به هنگام فرود آمدن ابتدا به اندام گیاه برخورد می&shy;کند و بصورت ذرات ریز در می&shy;آید که بهتر جذب زمین می&shy;گردد. از طرف دیگر ریشه&shy;های گیاه و هوموس موجود در خاک، آبی را که به زمین می&shy;رسد جذب می&shy;کند و به این طریق مانع از جاری شدن آن در سطح زمین می&shy;گردد. آبی که به طریق مذکور در خاک حفظ می&shy;شود بعدها بصورت آب چشمه&shy;سار از کف دره&shy;ها بیرون می&shy;آید و آبهای دائمی را تشکیل می&shy;دهد یا به عنوان آب زیرزمینی در آن محل یا نقاط دورتر از آنها بهره&shy;برداری می&shy;شود.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>بعکس، کوهها یا زمینهای شیبداری که پوشش گیاهی ندارد و فرسایش یافته است، قادر نیست آبهای برف و باران را در خود نگه دارد. چون به همین علت منابع آبهای زیرزمینی تغذیه کافی نمی&shy;شود، در فصول خشکی قناتها دچار کم آبی و در شرایط فوق&shy;العاده حتی خشک می&shy;گردد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>6-3- اثر فرسایش در پر شدن سریع سدها<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>در حفظ خاکهای حوزه آبریز رودهایی که بر روی آنها سد بسته شده است، نسبت به رودهایی که بر روی آنها سد بسته نشده است باید بیشتر دقت بشود و عملیات حفاظتی به منظور جلوگیری از فرسایش خاک سریع&shy;تر و جدی&shy;تر و موثرتر باشد، زیرا وجود سد خود در واقع در حکم یک صافی است که مانع عبور مواد محموله آب می&shy;شود. هرچه خاکهای حوزه آبریز رود مربوط بیشتر فرسایش یابد، به همان نسبت مواد بیشتری در پشت سدها جمع و روی هم انباشته می&shy;شود و در نتیجه عمر سد یعنی مدت بهره&shy;برداری از آن کوتاهتر می&shy;گردد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>6-4- اثر فرسایش در ایجاد سیلابهای خطرناک <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">در مناطقی که زمین پوشش گیاهی کم دارد یا بکلی فاقد آن است، در موقع بارندگی&shy;های شدید یا ذوب شدن برفها، آب زیادی در دامنه کوهها جاری می&shy;شود که اغلب تشکیل سیلهای خطرناکی را می&shy;دهد. با فرسایش خاک و گل&shy;آلود شدن آب و وجود مواد دیگری از قبیل ریگ و قلوه&shy;سنگ و سنگ در سیلابها، قدرت خراب کننده آب فرسایش می&shy;یابد و با نیروی زیادتری باعث کنده شدن بستر رودخانه&shy;ها و کناره&shy;های مسیل می&shy;گردد و حتی خانه&shy;های مجاور رودخانه&shy;ها و مسیلها را نیز ویران می&shy;کند و از این راه خسارات زیادی وارد می&shy;سازد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>[5]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.2pt"><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 16.4pt 3pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -16.4pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-line-height-alt: 1.2pt"><A name=_Toc138278144></A><A name=_Toc138277312></A><A name=_Toc138277243></A><A name=_Toc138277161></A><A name=_Toc137638890></A><A name=_Toc137591964><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638890"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277161"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277243"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277312"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278144"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>7- مبارزه با فرسایش خاک</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278144"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277312"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277243"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277161"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638890"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591964"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>همانطور که قبلا شرح داده شد، خاک توسط آب و باد فرسایش می&shy;یابد. پوشش گیاهی و هوموس در جلوگیری از هر دو نوع فرسایش (آبی و بادی) بسیار موثر است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>برای جلوگیری از فرسایش خاک در درجه اول باید هدف ایجاد پوشش گیاهی باشد. اما بدیهی است که در بعضی نقاط، شرایط طبیعی طوری است که امکان روییدن گیاه نیست ولی در هر حال باید اقداماتی در زمینه جلوگیری از فرسایش خاک صورت گیرد. در این شرایط بایستی از فکر ایجاد پوشش گیاهی در آن منطقه منصرف شد و روشهای دیگری را برای نفوذ دادن آب در زمین (در فرسایش آبی) و تثبیت خاک در فرسایش آبی و بادی در پیش گرفت. به عنوان مثال حفر جویها یا بانکت&shy;ها در دامنه کوهها در جلوگیری از فرسایش آبی و استعمال مالچ نفتی در تثبیت ماسه&shy;های روان و دیگر اقدامات که ذیلا به شرح آنها خواهیم پرداخت.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>لازم به ذکر است که اقدامات لازم درباره جلوگیری از فرسایش خاک و انتخاب روش و بکار بردن وسیله صحیح برای مبارزه با آن باید با مطالعات و بررسیهای دقیق و توجه به وضع اقلیمی و جغرافیایی و حتی اجتماعی منطقه مربوطه صورت گیرد نه آنکه یک فرمول و یک دستورالعمل برای مبارزه با فرسایش بادی برای کلیه نقاط بکار برده شود.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 16.4pt 3pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -16.4pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-line-height-alt: 1.2pt"><A name=_Toc138278145></A><A name=_Toc138277313></A><A name=_Toc138277244></A><A name=_Toc138277162><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277244"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277313"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278145"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>8- مبارزه با فرسایش آبی</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278145"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277313"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277244"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277162"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 28.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>8-1- مبارزه با فرسایش خاک در آبخیزها (آبخیزداری)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.5pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 10.6pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; tab-stops: 10.6pt 19.6pt 30.65pt 55.6pt"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>معمولا برای حفظ خاک و مبارزه با فرسایش دو راه وجود دارد: مبارزه مستقیم و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مبارزه غیر مستقیم. این دو روش مبارزه نمی&shy;توانند جایگزین یکدیگر شوند، بلکه بصورت مکمل می&shy;باشند. استفاده از فعالیتهای مدیریتی </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(Best Management Practices)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>، در قالب مدیریت جامع حوزه&shy;های آبخیز، روشی مناسب در کنترل و کاهش میزان فرسایش و رسوب است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>[2]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2009-05-03T12:52:02+01:00 khak-shenasi.mihanblog.com هادی انواع فرسایش خاک(قسمت اول) http://khak-shenasi.mihanblog.com/post/5 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>فرسایش که به آلمانی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">Abtrag</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> وبه فرانسه وانگلیسی </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">Erosion</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> گفته<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>می‌‌شود، از کلمه لاتین </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">Erodere</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>گرفته شده وعبارت است از فرسودگی و از بین رفتگی مداوم خاک سطح زمین (انتقال یا حرکت آن از نقطه ای به نقطه دیگر در سطح زمین) توسط آب یا باد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>[1]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>. </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور است. امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری برای رفاه انسان و حتی برای حیات او به شمار می‌رود. در مناطقی که فرسایش کنترل نمی‌شود، خاک ها به تدریج فرسایش یافته، حاصلخیزی خود را از دست می دهند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>فرسایش نه تنها سبب فقیر شدن خاک و متروک شدن مزارع می گردد و از این راه خسارات زیاد و جبران ناپذیری را به جا می گذارد، بلکه با رسوب مواد در آبراهه ها، مخازن سدها، بنادر و کاهش ظرفیت آبگیری آنها نیز زیانهای فراوانی را سبب می‌گردد. بنابر این نباید مساله حفاظت و حراست خاک را کوچک و کم اهمیت شمرد.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">اگر استفاده خاک بر اساس شناسایی استعداد و قدرت تولیدی آن ومبتنی بر رعایت اصول صحیح و علمی باشد، خاک از بین نمی رود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>[2]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>. فقط در سایه حمایت پوشش نباتی(درختان یا سایر گیاهان) بوده که فرسایش خاک بسیار کند شده و تعادلی در تشکیل و فرسایش خاک ایجاد گردیده است. <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>این تعادل مساعد که تحت تاثیرشرایط طبیعی حکمروا شده بود،از زمانی که بشر زمین را به منظور تهیه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>محصول وبدست آوردن غذا و دیگر مایحتاج خود ،موردکشت و زرع قرار داد تا از آن به عنوان مرتع استفاده کرد، بر هم خورد و زمین ها در معرض فرسایش شدید و وسیع قرار گرفت .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>بنابراین فرسایش قبل از آنکه مورد بهره برداری انسان قرارگیرد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نیز اتفاق می‌افتاده(فرسایش طبیعی) ولی از وقتی‌که انسان در آن به کشت و زرع پرداخت باعث فرسایش بیش از حد(فرسایش سریع وشدید) خاک شده است. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.6pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.2pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.6pt 16.4pt 3pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -16.4pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-line-height-alt: 1.2pt"><A name=_Toc138278126></A><A name=_Toc138277294></A><A name=_Toc138277225></A><A name=_Toc138277143></A><A name=_Toc137638872></A><A name=_Toc137591946><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638872"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277143"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277225"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277294"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278126"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>2- اهمیت فرسایش</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278126"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277294"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277225"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277143"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638872"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591946"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.6pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.2pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>درست است که از خاک هایی که در نتیجه‌ فرسایش آبی شدید ازنقاط مرتفع‌تربه نقاط پست‌تر یا چاله‌ها وپشت سد‌ها منتقل می‌شود، باز زمین به وجود می&shy;آید واین گونه زمین‌ها اغلب امکان دارد زمین‌های رسوبی یا آبرفتی حاصلخیزی باشد(کما‌‌‌ اینکه زمین‌های حاصلخیز را در اکثر موارد همین زمین‌های رسوبی یا آبرفتی تشکیل می‌دهد) ولی از آنجا که مقدار زمینی‌که بر اثر رسوب و تجمع مواد بوجود می‌آید در مقابل سطح‌هایی‌که خاک آن فرسایش یافته است، ویران می‌شود، تا این رسوبات را بوجود آورد،آنقدر ناچیز و بی‌ارزش است،که به منظور جلوگیری از تخریب و زیان‌های بیشتر و همچنین حفظ تعادل طبیعت باید با اقدامات سریع وجدی تا آنجا که ممکن است مانع از فرسایش خاک شد.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>طبق محاسباتی که صورت گرفته است، بطورکلی برای تشکیل یک سانتی‌متر‌خاک 500 تا 800 سال زمان لازم است، و‌ اگر حساب کنیم که خاک زراعتی 25 سانتی‌متر عمق داشته باشد پس این ضخامت خاک، طی 20 هزار سال‌کارمداوم طبیعت بوجود آمده است.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.6pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.2pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.6pt 16.4pt 3pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -16.4pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-line-height-alt: 1.2pt"><A name=_Toc138278127></A><A name=_Toc138277295></A><A name=_Toc138277226></A><A name=_Toc138277144></A><A name=_Toc137638873></A><A name=_Toc137591947><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638873"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277144"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277226"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277295"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278127"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>3- انواع فرسایش</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278127"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277295"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277226"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277144"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638873"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591947"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.6pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.2pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.6pt 0in auto; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><A name=_Toc138278128></A><A name=_Toc138277406></A><A name=_Toc138277296></A><A name=_Toc138277227></A><A name=_Toc138277145></A><A name=_Toc138277064></A><A name=_Toc137638874></A><A name=_Toc137591948><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638874"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277064"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277145"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277227"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277296"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277406"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278128"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>3-1- بر اساس انواع عوامل فرسایشی</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278128"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277406"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277296"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277227"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277145"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277064"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638874"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591948"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.6pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.3pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">در طبیعت دو نیرو، یا دو عامل وجود دارد که باعث جابجایی خاک یا به عبارت دیگر فرسایش خاک می‌شود: آب و باد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>[1]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">یکی از<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مهمترین فرایندهای طبیعی در مناطق خشک و نیمه‌خشک و فرا خشک فرسایش بادی است.این فرایند در شرایطی رخ می‌دهد که علاوه بر وجود خاک حساس، باد دارای حاکمیت و سرعت قابل توجه باشد. انتقال ذرات خاک به صورت‌های مختلف معلق، جهشی و خزشی انجام می‌گیرد وباعث خسارت‌های جدی به محیط زیست می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>[3]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>. فرسایش آبی در بند 8 مفصلا شرح داده خواهد شد.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.6pt 0in auto; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><A name=_Toc138278129></A><A name=_Toc138277407></A><A name=_Toc138277297></A><A name=_Toc138277228></A><A name=_Toc138277146></A><A name=_Toc138277065></A><A name=_Toc137638875></A><A name=_Toc137591949><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638875"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277065"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277146"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277228"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277297"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277407"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278129"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>3-2- بر اساس تاثیر طبیعت و دخالت انسان</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278129"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277407"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277297"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277228"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277146"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277065"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638875"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591949"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.6pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.3pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>فرسایش طبیعی یا بطئی که فرسایش عادی هم نامیده می‌شود<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>پیوسته در طبیعت بوسیله آب یا باد صورت گرفته و می‌گیرد و نتیجه قوه ثقل، سرازیری دامنه ها، جریان آب سطحی روی زمین،وجود نهرها و رودها و یخچال‌ها وغیره است.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>عمل این نوع فرسایش کند و هماهنگ با تولید خاک است بدین معنی که از یک طرف خاک تشکیل می‌شود و از طرف دیگر امکان دارد فرسایش یابد.عوامل طبیعی مؤثر در فرسایش سبب فرسایش یافتن قلل مرتفع وکاهش ارتفاع آنها و همچنین پر کردن دره‌ها و چاله‌ها می‌شود که نتیجه آن صاف و هموار شدن سطح زمین است.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>در این نقل وانتقال خاک، در صورتی که عمل خاکسازی بیش از فرسایش باشد، موجب افزوده شدن وگسترش خاکها می‌شود، اگر متعادل باشد،یک هماهنگی بین فرسایش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و خاکسازی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بوجود می‌آید ولی چنانچه تخریب سریع و شدید وعمل خاکسازی ضعیف باشد، تعادل طبیعی بر هم می‌خورد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>در چنین وضعی که زمین بشدت فرسایش می‌یابد سنگهای مادر ظاهر می‌گردد وچهره زمین به صورت لخت و بایر درمی‌آید. مبارزه بااین فرسایش بسیار مشکل و در بسیاری از موارد غیر ممکن است. فرسایش سریع یا مخرب همانطور که ذکر شد نتیجه تاثیر اعمال بشر است. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.2pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.6pt 16.4pt 3pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -16.4pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-line-height-alt: 1.2pt"><A name=_Toc138278130></A><A name=_Toc138277298></A><A name=_Toc138277229></A><A name=_Toc138277147></A><A name=_Toc137638876></A><A name=_Toc137591950><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638876"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277147"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277229"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277298"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278130"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>4- مراحل مختلف فرسایش</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278130"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277298"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277229"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277147"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638876"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591950"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.6pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.2pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>فرسایش چه توسط باد صورت گیرد چه توسط آب، خواه عادی باشد خواه سریع، دارای سه مرحله است: مرحله کنده شدن خاک، مرحله انتقال خاک و مرحله انباشته شدن و تجمع خاک.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 0in auto; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><A name=_Toc138278131></A><A name=_Toc138277409></A><A name=_Toc138277299></A><A name=_Toc138277230></A><A name=_Toc138277148></A><A name=_Toc138277067></A><A name=_Toc137638877></A><A name=_Toc137591951><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638877"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277067"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277148"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277230"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277299"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277409"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278131"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>4-1- مرحله کنده شدن خاک از جای خود</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278131"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277409"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277299"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277230"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277148"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277067"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638877"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591951"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.3pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>در این مرحله، ابتدا خاکدانه&shy;ها بر اثر از بین رفتن هوموس و کلوئیدهای خاک، چسبندگی خود را از دست می&shy;دهند و از هم می&shy;پاشند. در نتیجه خاک آماده فرسایش می&shy;شود. در چنین وضعی، خاک سطح&shy;الارض که حاصلخیزترین قسمت خاک است، به طور ناگهانی یا بتدریج بوسیله آب یا باد از جای خود کنده می&shy;شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 0in auto; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><A name=_Toc138278132></A><A name=_Toc138277410></A><A name=_Toc138277300></A><A name=_Toc138277231></A><A name=_Toc138277149></A><A name=_Toc138277068></A><A name=_Toc137638878></A><A name=_Toc137591952><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638878"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277068"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277149"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277231"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277300"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277410"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278132"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>4-2- مرحله حمل یا انتقال خاک بوسیله آب یا باد</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278132"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277410"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277300"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277231"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277149"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277068"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638878"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591952"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.3pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>چون ذرات خاک چسبندگی خود را از دست داده&shy;اند، نمی&shy;توانند در مقابل جریانهای شدید آبها یا بادهای تند مقاومت کنند، در نتیجه از جای خود کنده می&shy;شوند و به نقطه دیگر منتقل می&shy;گردند. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>در مورد فرسایش آبی معمولا مواد از منطقه مرتفع&shy;تر به محل پست&shy;تر منتقل می&shy;گردند. مسافتی را که آب یا باد مواد را با خود می&shy;برد به عوامل مختلفی بستگی دارد، از آن جمله می&shy;توان در مورد آب، شدت آب، شیب زمین، ریز و درشتی آبرفت&shy;ها( شن، رس و غیره)، و در مورد فرسایش بادی شدت باد، قطر بادرفتها و همچنین مسطح و وسیع بودن جلگه&shy;ها و دشتها را نام برد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.3pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 0in auto; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 10.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><A name=_Toc138278133></A><A name=_Toc138277411></A><A name=_Toc138277301></A><A name=_Toc138277232></A><A name=_Toc138277150></A><A name=_Toc138277069></A><A name=_Toc137638879></A><A name=_Toc137591953><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638879"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277069"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277150"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277232"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277301"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277411"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278133"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>4-3- مرحله تجمع و انباشته شدن مواد</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278133"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277411"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277301"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277232"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277150"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277069"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638879"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591953"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 19.3pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>بادرفتها (موادی که توسط باد حمل می&shy;گردند) هر جا به مانعی (گیاه، دیوار، سنگ و غیره) برخورد کند فورا بر روی زمین می&shy;افتد و درآنجا رویهم انباشته می&shy;شوند. این مواد در شرایط فوق&shy;العاده تشکیل تپه&shy;های بزرگ و حتی توده&shy;های عظیم شنی یا ماسه&shy;ای شبیه کوه را میدهد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>آبرفتها بتدریج که از شدت جریان آب و شیب زمین کاسته می&shy;شود از حرکت بازمی&shy;ماند و در سطح زمین رسوب می&shy;کند (ابتدا ذرات درشت&shy;تر و بعد ذرات ریزتر). در بعضی موارد تجمع مواد آبرفتی بقدری زیاد است که یک طبقه رسوبی قابل توجهی را تشکیل می&shy;دهد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <H3 dir=rtl style="MARGIN: 0.4pt 16.4pt 3pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -16.4pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-line-height-alt: 1.2pt"><A name=_Toc138278134></A><A name=_Toc138277302></A><A name=_Toc138277233></A><A name=_Toc138277151></A><A name=_Toc137638880></A><A name=_Toc137591954><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638880"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277151"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277233"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277302"><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278134"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #cc6600; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>5- اشکال مختلف فرسایش</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138278134"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277302"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277233"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc138277151"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137638880"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _Toc137591954"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></H3> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-line-height-alt: 1.2pt"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>شکل ظاهری فرسایش آبی با شکل ظاهری فرسایش بادی فرق دارد. بعلاوه فرسایش آبی یا بادی خود بر اثر شدت و ضعف عوامل فرسایشی و مساعد بودن یا نامساعد بودن شرایط محیطی برای فرسایش به اشکال مختلف در می&shy;آید. روی همین اصول است که در نقاط مختلف و در شرایط مختلف، زمین به درجات مختلف و به اشکال مختلف فرسایش یافته است.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0.4pt 0in 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 28.35pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2009-05-02T14:02:28+01:00 khak-shenasi.mihanblog.com هادی تعریف فرسایش خاک : واژه (اروژن) Erosion http://khak-shenasi.mihanblog.com/post/4 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در زبان انگلیسی یا اروزیون در زبان فرانسه به معنی فرسایش می‌باشد و دارای منشأ لاتین و معنی تحت الفظی آن به معنی ساییدگی و خوردگی است . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فرسایش ، کاهش ضخامت لایه سطحی خاک به وسیله رواناب یا باد است . فرسایش فرآیندی است که در آن ذرات خاک توسط عوامل فرساینده از بستر اصلی خود جدا شده و توسط یکی از عوامل انتقال دهنده به مکان دیگری حمل می‌شود . چنانچه عامل جدا کننده ذرات باد و یخچال باشد به ترتیب فرسایش بادی و یخچالی گویند . فرسایش آبی به دلیل مدیریت نامناسب زمین ، تخریب پوشش گیاهی ، عدم کنترل جریان آب ، صورت می‌گیرد و منجر به رواناب سطحی و انتقال خاک می‌شود ، که از اثرات خارجی این پدیده می‌توان رسوب در سرها و آبراهه‌ها ، سیل و آلودگی آب را نام برد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فرسایش آبی در ایران <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ایران کشوری است که در جنوب غربی آسیا واقع شده است . وسعت کل آن 1648000 کیلومتر مربع می‌باشد که 11% این وسعت تحت کشاورزی ، 50% چراگاههای دائمی ، 9% جنگل‌ها و بیشه‌زارها و 30% را اراضی دیگر در بر گرفته است . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">متوسط بارندگی در ایران 240 میلی‌متر که کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان است . در حال حاضر نزدیک به 125 میلیون هکتار از 165 میلیون هکتار اراضی کشور در معرض فرسایش قرار دارند . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">طبق گزارش سازمان خواربار جهانی در حدود 36% از کل زمین‌ها و 60% از خاکهای کشاورزی در ایران در معرض فرسایش می‌باشند . از عمده‌ترین دلایل فرسایش شدید در ایران ، از بین بردن پوشش گیاهی می‌باشند . این مسئله در مورد مراتع و بسیاری از اراضی جنگلی سواحل دریای خزر صادق است. تقریباً کلیه مراتع ، مورد چرای بی‌رویه بوده و تراکم دام در آنها 2 تا 6 برابر ظرفیت چرا موجود است . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">یکی دیگر از عوامل فرسایش آبی در ایران ، کشت بر روی اراضی شیبدار است . همانطور که می‌دانیم ایران کشوری کوهستانی است و شیب زمین‌ها عمدتاً بالا است . با افزایش شیب مقدار آب نفوذی کاهش می‌یابد . بنابراین وجود رواناب قطعی است . در حوزه‌های فلات مرکزی و مشرق ایران سواحل دریای عمان و قسمت عمده‌ای از سواحل خلیج فارس که میزان بارندگی سالانه بسیار ناچیز است نیز انتظار فرسایش بادی را داریم . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">میزان فرسایش در مناطق مختلف <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">میانگین فرسایش در ایران در حدود 3/4 برابر متوسط فرسایش در جهان می‌باشد . اولین گزارش نسبتاً کامل در مورد فرسایش خاک و لزوم حفاظت آب و خاک در ایران در سال 1327 توسط دوان و ریبن </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">dowan and rieben</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> دو کارشناس از فائو منتشر شد . کارشناسان پس از مطالعه خاکهای ایران وجود سازمانی برای حفاظت در ایران ضروری داشتند . در همان سال کمیته حفاظت خاک در سازمان جنگل‌ها تأسیس شد . در سال 1339 در قسمتی از حوزه آبخیز سد کرج در منطقه یداچال مطالعات حفاظت خاک صورت گرفت . در سال 1346 بخش حفاظت خاک و آب در موسسه خاکشناسی دایر شد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">پروسه‌های ایجاد فرسایش آبی : </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">همانطور که ذکر شد چنانچه عامل جدا کننده و انتقال دهنده ذرات خاک ، آب باشد این نوع فرسایش را فرسایش آبی گویند . ( فوستر) (1982) ، پدیده فرسایش آبی را شامل فرآیند جدا شدن و حمل ذرات خاک و رسوبات توسط عوامل فرساینده ، باران و عامل انتقال ، یعنی رواناب می‌داند . جدا شدن ذرات از توده خاک هنگامی روی می‌دهد که نیروی برشی قطرات باران و یا رواناب بیشتر از مقاومت برشی خاک (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">s</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>) باشد به عبارتی اگر ضریب اطمینان بیشتر از یک باشد ، گسیختگی صورت می‌گیرد.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SUB><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:spt="75" coordsize="21600,21600" stroked="f" filled="f" o:preferrelative="t"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 51pt; HEIGHT: 30.75pt" type="#_x0000_t75"></v:shape></SPAN></SUB><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بنابراین فرسایش دارای چند مرحله است : <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الف) جدا شدن ، ذرات خاک را از توده ایجاد کننده رسوب جدا می‌کند . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ب) انتقال : ذرات جدا شده را از نقطه اصلی خود حرکت می‌دهد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">چنانچه از جداشدن ذرات ، نیرویی برای انتقال وجود نداشته باشد یا نیرو کاهش یابد ، فاز سومی به نام رسوبگذاری صورت می‌گیرد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الف) جدا شدن : مکانیزم اصلی جدا شدن ، شامل خرد شدن خاکدانها در اثر ترک خوردن ، فروپاشی و خرد شدن در اثر برخورد مستقیم قطره باران و رواناب ( بارتس و همکاران 2001) و تخریب به علت فشار هوای محبوس در درون خاکدانه‌هایی که به سرعت خیس شده‌اند می‌باشد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ترک برداشتن در نتیجه اختلاف ضریب انبساط و انقباض قسمت‌های مختلف خاک ، پراکندگی در نتیجه کاهش نیروی همدوسی بین ذرات کلوئیدی خیس شده می‌باشد . عمل جدا شدن ذرات به دو صورت روی می‌دهد : <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">1- در اثر برخورد مستقیم قطره باران . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">2- در اثر رواناب : به این صورت که رواناب ایجاد شده یک نیروی برشی ایجاد کرده و باعث جدایی ذرات می‌شود . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ب) انتقال ذرات : دو عامل در انقال ذرات موثر می‌باشد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">1- برخورد قطرات باران ( پاشمان ) .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">2- جریان رواناب که خود شامل دو حالت می‌باشد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الف) جریان رواناب نازک سطحی <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ب) جریان تمرکز یافته <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">شدت فرسایش آبی به مقدار موادی که از محل جدا می‌شود و مقداری که انتقال می‌یابد ، بستگی دارد. هنگامیکه آثار فرسایش را در منطقه‌ای می‌بینیم بایستی به دنبال محدود کننده باشیم . ممکن است در منطقه‌ای عمل جدا شدن صورت گیرد ولی انتقال ذرات صورت نگیرد . به عبارتی اگر مقدار مواد جدا شده از بستر ، بیش‌تر از مقدار مواد انتقالی باشد ، فرسایش از لحاظ انتقال دارای محدودیت است . اما چنانچه در محلی مقدار مواد جدا شده زیاد نباشد اما عامل انتقال دهنده توان بالایی داشته باشد در این صورت فرسایش از جنبه جدا شدن ذرات دارای محدودیت است . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مدل‌های فرسایش خاک : <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ساده سازی واقعیت‌ها را مدل گویند . مدلهای فرسایش به عنوان ابزارهای پیش‌بینی برای فرسایش و فرآیندها و اثرات آنها می‌باشد . مدلهای فرسایش به سه دسته تقسیم می‌شوند . تمایز بین این مدلها ذهنی است و هیچ اختلاف واضح و روشنی بین آنها وجود ندارد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">1- مدلهای تجربی یا آماری <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">2- مدلهای مفهومی ( نظری) <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">3- مدلهای فیزیکی <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">1- مدلهای تجربی : </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مدلهای تجربی اساساً بر روی مشاهدات پایه گذاری شده‌اند و معمولاً آماری هستند . این مدلها بیشتر برای پیش‌بینی متوسط فرسایش به کار می‌روند ، اگر چه برخی وقتها برای پیش‌بینی رسوب هم استفاده می‌شوند . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">این مدلها تایید پذیر نیستند و فرآیند بارش 0 رواناب در حوزه‌‌های مدل شده ، نادیده گرفته می‌شود . در هر حال مدلهای تجربی به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی فرسایش در موقعیت‌های با اطلاعات محدود شناخته شده‌اند . کار با این مدلها ساده‌‌تر است و معمولاً برای شناسایی منبع رسوب و عناصر غذایی مفید هستند . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در بین این مدلها می‌توان به مدل جهانی فرسایش خاک </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">VSLE</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> و مدل </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">RUSLE</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> و مدل تخمین هدر رفت خاک برای آفریقا </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">SLEMS</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> اشاره کرد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">2- مدلهای مفهومی : </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">این مدلها بر اساس معادلات پیوستگی آب و رسوب پایه گذاری شده‌اند . این مدلها بدون توجه به جزئیات شرح کلی از فرآیندهای حوزه را فراهم می‌کنند . این مدلها به عنوان واسطه‌ای بین مدلهای تجربی و مدلهای فیزیکی عمل می‌کنند . از جمله این مدل‌ها می‌توان به (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">AGNPS</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>) ، ( </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ACRU</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> ) ، ( </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">HSPF</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> ) و ( </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">SWRRB</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> ) اشاره کرد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">3- مدلهای فیزیکی : </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">این مدلها بر اساس معادلات فیزیکی پایه‌گذاری شده‌اند . این مدلها به منظور بررسی توزیع مکانی رواناب و رسوب در طی دوره بارندگی و همچنین برای پیش‌بینی کل رواناب و اتلاف خاک توسعه داده‌شده‌‌اند . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">از انواع مدلهای فیزیکی که در مطالعات فرسایش و کیفیت آب استفاده می‌شوند می‌توان به (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ANSWERES</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>) و ( </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">WEPP</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> ) اشاره کرد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">انتخاب مدلها برای استفاده در مطالعات : مناسبترین مدل برای مطالعات به نحوه استفاده از مدل و خصوصیات حوزه ، همچنین نیازهای اطلاعاتی ( شامل تغییرات مکانی و زمانی ورودی‌ها و خروجی‌های مدل ) صحت و اعتبار مدل بستگی دارد . در این میان ، مدلهای تجربی ( </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">SLEMSA</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> ، </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">USLE</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> به علت سادگی آنها و نیاز اطلاعاتی پایین مورد توجه می‌باشند .&nbsp;&nbsp; </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فاکتورهای موثر در فرسایش خاک : <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الف) عامل انرژی : شدت بارندگی ، حجم رواناب ، نیروی باد ، زاویه شیب ، طول شیب . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ب) عامل مقاومت : فرسایش پذیری خاک ، ظرفیت نفوذ ، مدیریت خاک . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ج) عامل حفاظت : تراکم جمعیت ، پوشش گیاه ، مدیریت زمین . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">عامل انرژی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اثر شیب بر رواناب و فرسایش : <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>درجه شیب ، شکل شیب ، طول شیب ، جهت و موقعیت شیب از مهمترین ویژگی های شیب هستند که روی فرسایش خاک توسط آب اثر می‌گذارند . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">درجه شیب : زمانیکه شیب تندتر می‌شود ، شدت رواناب افزایش می‌یابد در نتیجه توانایی آب برای جدا کردن و انتقال ذرات افزایش می‌یابد . در صورتیکه شدت جریان کم باشد ، جدا شدن و انتقال ذرات خاک از لایه سطحی تنها به جدا شدن توسط بارندگی مربوط می‌شود . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اثرات فرسایش : <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فرسایش تشدیدی خاک فشارهایی را که به یک خاک برای تولید محصول وارد می‌شود ، افزایش می‌دهد . فشارهای وارده می‌تواند فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی می‌باشد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اثرات فرسایش بر خصوصیات فیزیکی : <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">1- کاهش عمق ریشه دهی . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">2- کاهش ظرفیت ذخیره آب و خاک . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">3- سله بستن و تراکم و سخت شدن خاک . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">4- خارج شدن ذرات کلوئیدی و رسی از سطح خاک . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فرسایش باعث توسعه شیارها و گالیها می‌شود و همین امر عملیات زراعی را مشکل می‌کند . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اثر فرسایش بر خصوصیات شیمیایی : <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">فرسایش حاصل‌خیزی را کاهش می‌دهد از جمله اختلالات شیمیایی و تعذیه‌ای مربوط به فرسایش می‌توان کاهش </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">CEC</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> کمبود عناصر غذایی </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">NPK</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> و عناصر میکرو را نام برد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اثر فرسایش بر عملکرد محصول : <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کمی کردن اثر فرسایش خاک بر عملکرد محصول ، کار پیچیده‌ای است . به این دلیل که باید ارزیابی دقیقی از اثرات متقابل بین خصوصیات خاک ، مشخصات محصول و اقلیم صورت می‌گیرد . اثرات فرسایش به عملکرد به صورت تجمعی است و حتی مدتها بعد از شروع فرسایش شدید هم قابل مشاهده نمی‌باشد . فرسایش خاک ، عملکرد محصول و از ظریق اتلاف عناصر غذایی ، تخریب ساختمان ، کاهش عمق خاک و ظرفیت نگهداری آب خاک کاهش می‌دهد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اثرات بیرونی فرسایش خاک : <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در بین مهمترین این اثرات می‌توان به رسوب گذاری در مخازن و سدها ، کاهش محصول در مناطق واقع شده در پایین دست به خاطر اثرات سیلاب و آلودگی آبها<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به وسیله ترکیبات شیمیایی مختلف اشاره کرد . فرسایش خاک به عنوان عامل مهمی در کاهش حاصل خیزی شناخته شده است . حذف خاک از اراضی کشاورزی توسط فرسایش آبی و بادی ، پتانسیل طولانی مدت تولید محصول را کاهش می‌دهد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نتیجه :<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>فرسایش از عواملی است که بازده زمین کشاورزی را پایین می‌آورد و در واقع زمین را از بین می‌برد . در نتیجه متخصصان باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از پیدایش فرسایش انجام دهند . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2009-05-02T13:58:53+01:00 khak-shenasi.mihanblog.com هادی ادامه مبحث نمونه برداری خاک http://khak-shenasi.mihanblog.com/post/3 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">خاک اشباع: خاکی است که وقتی، سطح آن را نگاه می کنیم حالت براق وصیقلی دارد.همچنین وقتی با کاردک بر می داریم با کمی کج کردن کاردک گل به آرامی می ریزد وسوم اینکه اگر شیاری درگل اشباع ایجاد بکنیم این شیار به تدریج بسته شود.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">سپس نمونه ها را درداخل آون قرار می دهیم بعد از بیرون آوردن&nbsp; صبر می کنیم خاکمان خنک شود و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">دوباره خاک را وزن می کنیم اختلاف وزن اولیه وثانویه، وزن آب را نشان خواهد داد وزن خشک آون را با کم کردن وزن بوته چینی از وزن ثانویه بدست می آوریم نتیجه می گیریم که حجم آب با جرم آب برابر است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">برای بدست آوردن حجم کل خاک با استفاده از استوانه های نمونه برداری که قبلاً قطر وارتفاع آنها را با کولیس اندازه گرفتیم محاسبه می کنیم شایان ذکراست که وزن استوانه ودر پوش آن نیز قبل ازنمونه برداری باید اندازه گیری شود حجم استوانه را بدست می آوریم نمونه های برداشت شده با استوانه را بلافاصله با ترازو وزن کرده وسپس در داخل آون قرار داده می شوند پس از خشک شدن دوباره وزن ثانویه اندازه گیری می گردد ازاختلاف وزن اولیه و ثانویه جرم آب و در نتیجه حجم آب بدست می آید. بنابراین &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">تعیین </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;B.d</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">جرم مخصوص ظاهری خاک :</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">برای انجام این آزمایش با استفاده از استوانه های نمونه برداری که نیاز به نمونه دست نخورده&nbsp; است بدین صورت که، ابتدا قطر داخلی و ارتفاع استوانه های نمونه برداری را اندازه می گیریم سپس سر&nbsp; زمین رفته پس از صاف نمودن و حذف پوشش گیاهی از سطح خاک با استفاده از استوانه ها،نمونه دست نخورده را بدست می آوریم ( باید استوانه روی سطح زمین قرار داده وبوسیله پتک ضربه وارد کنیم وقتی هم سطح زمین شد ضربه زدن را متوقف می کنیم چون ممکن است خاک داخل ظرف متراکم&nbsp; شود) سپس به مدت 24 ساعت در دمای </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">c </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>105 داخل آون قرارمی دهیم تا کاملا خشک شود .&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">دستگاه آون یا اتوو</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">oven </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;: دستگاهی است که دمای آن از صفر&nbsp; تا200 درجه قابل تنظیم است معمولاً برخی از انها به سیستم تهویه ای یادستگاه خشک کننده متصل هستند که این سیستم&nbsp; به خشک شدن سریع نمونه خاک کمک می کند خشک کردن خاک به مدت 24 ساعت و دمای </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">c</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>105 صورت می گیرد و اگر سیستم تهویه ای داشته باشد حدود 10 تا 12 ساعت برای خشک کردن کافی می باشد نقطه&nbsp; مورد نظراین است که بعد از خشک شدن نمونه ها بعد از 24 ساعت نباید نمونه ها را بلافاصله خارج کرد(بعلت دارا بودن پتانسیل ماتریک </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">bar</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> 10000- زیرا رطوبت راسریعاً جذب می کند) برای همین نمونه ها را باید داخل دسیکاتور قرار دهیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و معمولاً داخل آن یک جاذب رطوبت مثل سیلیکاژن(که در دوربین عکاسی کاربرد دارد)یا سولفات مس قرار می دهیم&nbsp; بعد از اینکه نمونه ها خنک شدند آنها را وزن می کنیم&nbsp; و چون قبلا وزن استوانه ها را داشتیم&nbsp; بنابراین می توان وزن خاک خشک را بدست بیاوریم.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">نمونه برداری با استوانه های نمونه برداری در خاکهای گلی و شنی&nbsp; امکان پذیر نمی باشد و معمولا در خاکهای سطحی که رطوبتشا<I>ن کم می باشد هنگام </I>نمونه برداری مقداری رطوبت ا<I>ضافه </I>می کنیم اما اگر از عمق های پایینتر نمونه ها را بدست بیاوریم زمین را بصورت پله پله در آورده و نمونه ها رااستخراج می کنیم.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">روش های تعیین جرم مخصوص حقیقی خاک:(</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">Bd</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>)</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">1-&nbsp; اختلاف حجم در داخل استوانه: در این روش بااستوانه حجم مشخصی آب برداشته سپس بر روی آن جرم مشخصی خاک خشک آون ریخته اختلاف حجم در داخل استوانه به ماحجم خاک خشک را نشان خواهد داد.(این روش، روش دقیقی به شمار نمی آید)</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">زیراممکن است حبابهای هوا بین ذرات باقی بماند.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">2-پیکنومتر: یک بالون شیشه ای کوچک که درپوش آن در قسمت وسط دارای یک سوراخ می باشد این مجرا یا سوراخ برای خروج آب اضافی است تا حجم آب داخل شیشه همیشه ثابت بماند.در این روش ابتدا پیکومتر و درپوش بدقت وزن می کنیم سپس حدود&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">gr10</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp; خاک خشک آون را برداشته و داخل پیکومتر می ریزیم و دوباره پیکنومتر و درپوش را وزن می کنیم سپس قطره قطره با آب مقطر به خاک آب اضافه کرده تا چند لایه آب روی خاک قرار بگیرد سپس پیکنومتر را روی شعله قرار داده تا حباب های موجود داخل آن خارج شود نمونه نبایستی بجوشد .سپس پس از چند دقیقه پیکنومتر را گذاشته تا سرد بشود و پس از خنک شدن به حجم می رسانیم بعد از آن پیکنومتر را به همراه آب و خاک وزن می کنیم.سپس کلیه محتویات داخل پیکنومتر را خالی کرده و پیکنومتر را کاملا شسته و نهایتا با آب مقطر پر می کنیم سپس سطح بیرونی پیکنومتررا خشک کرده و دوباره وزن می کنیم </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تعیین رنگ خاک:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">روش کار: ابتدا</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">cm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> 10&nbsp; کاغذسفید رنگ انتخاب کرده و حدود </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">gr</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">10 خاک روی ان می ریزیم و سپس بالای دفترچه مانسل قرار داده یکی یکی صفحه ها را برگردانده خاک ما رنگش نزدیک به هر صفحه باشد آن صفحه را انتخاب کرده سپس </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">chip</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">که نزدیک رنگ خاک ما است انتخاب کرده و هیو و کروما را یادداشت کرده و سپس مقداری رطوبت به این خاک&nbsp; اضافه کرده پس از اضافه کردن رساندن به ظرفیت زراعی دوباره رنگ خاک را اندازه گرفته که در این حالت ولیو کاهش ، کروما کاهش یا افزایش می یابد و دوباره فرمول رنگ را ثبت می کنیم و همچنین نام علمی آن را یادداشت می کنیم بیشتر خاکهای کشور ما و آذربایجان فهوه ای رنگ است.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">اندازه گیری </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> خاک:</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">یکی از مهمترین خصوصیات شیمیایی خاک است که اهمیت آن مربوط به اسیدی یا قلیایی بودن محیط است محدوده</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">PH </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">بین 14- 0&nbsp; متغیر است .7 حالت خنثی است و بالاتر از 7 قلیایی و پایین تر از 7 اسیدی به حساب می آید&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">بیانگر میزان یا شدت بازی یا اسیدی بودن محیط های آبی می باشد. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">PH</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">خاک نشان دهنده نوع کاتیون های جذب شده در سطح کلوئید ها نیز می باشد.برای اندازه گیری</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">دو روش موجود است یکی مقایسه رنگ توسط برخی از معرف ها یا کاغذ تورنسل و دومی دستگاه </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> متر است.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">متر : وسیله ای است که دارای یک الکترود شیشه ای است که این الکترود به غلظت&nbsp;&nbsp; حساس است اساس دستگاه</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">متر الکتروشیمیایی است این دستگاه در نوک الکترود که جنس آن از سیلیکات سدیم می باشد اگر غلظت هیدروزن در داخل و خارج الکترود یکسان نباشد این اختلاف را به صورت اختلاف پتانسیل به دستگاه&nbsp; گزارش می دهد و همچنین بر حسب </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">نشان می دهدکه قبل از کار با دستگاه باید کالیبره (تنظیم) شود، در خاکهای اسیدی با تامپون های شماره 7-4 کالیبره می کنیم در صورتی که در خاکهای قلیایی با تامپون های 9-7 کالیبره می کنیم.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">روش کار: ابتدا&nbsp; حدود </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">gr</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>100 خاک برداشته وگل اشباع تهیه می کنیم پس از تهیه گل اشباع&nbsp; آن را حدود 10-5 دقیقه به حال خود رها کرده ،پس از آن ابتدا به وسیله کاغذهای تورنسل یا</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> متر،</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">PH</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">خاک را&nbsp; به صورت تقریبی بدست می آوریم سپس با قرار دادن الکترود </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">PH</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> متر ، در گل اشباع </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">PH</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">را تعیین می کنیم.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اندازه گیری کربن آلی:(مواد آلی خاک)</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">برای اندازه گیری مواد آلی، از دو طریق استفاده می کنیم:احتراق به روش تر ، احتراق به روش خشک.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">در احتراق به روش خشک، نمونه را در کوره قرار می دهیم ومی سوزانیم اختلاف کاهش وزن نشانگر سوختن کربن آلی است که به صورت </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">CO2</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">خارج می شود اما روش معمول سوزاندن به روش تر است در این روش میزان ماده آلی خاک را با بی کرومات پتاسیم در مجاورت اسید سولفوریک اکسید می شود باقیمانده بی کرومات و دی کرومات با فروآمونیوم سولفات از طریق نیتراسیون در مجاورت معرف ارتو فنان ترولین اندازه گیری و با محاسبه مقدار دی کرومات مصرف شده برای اکسیداسیون کربن آلی مقدار آن را در خاک محاسبه می کنیم در این آزمایش کربن آلی به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> CO2</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">یا گاز کربنیک تبدیل می شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; . </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">روش کار:&nbsp; ابتدا مقداری از خاکمان را بر می داریم ودر آون چینی می کوبیم سپس حدود یک گرم از نمونه خاکمان را بر می داریم و در ارلن مایر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> cc</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>250 می ریزیم وبه آرامی</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">cc</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">10 دی کرومات پتاسیم به آن اضافه می کنیم سپس</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> cc</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>10 اسید سولفوریک غلیظ به آن اضافه می کنیم این مرحله را زیر هود انجام میدهیم (بخاطر وجود بخارات اسید و</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">CO2</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>) سپس ارلن را از زیر هیتر یا چراغ الکلی به مدت</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">min </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>20حرارت می دهیم پس از حرارت باید دقت کرد دما از</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">c</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>165 تجاوز نکند ،سپس نمونه&nbsp; را از روی هیتر برداشته واجازه می دهیم خنک شود پس از خنک شدن حدود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> cc</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>100تا</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">cc</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>150آب مقطر به آن اضافه می کنیم و نمونه را با فرو آمونیوم سولفات تیتر می کنیم به محض&nbsp; اینکه&nbsp; به رنگ سبز لجنی در آمد تیتر را قطع کرده وحجم مصرفی فرو آمونیوم سولفات را بدست می آوریم همیشه در اندازه گیری کربن آلی از نمونه شاهد یا </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">blank</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">استفاده می کنیم به این صورت که همه محلولها یا عصاره هایی را که گفتیم می ریزیم.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">به محض رویت رنگ سبز لجنی در آمد تیتر را قطع کرده وحجم مصرفی را یادداشت می کنیم نهایتاً درصد ماده آلی را از کربن آلی بدست می آوریم.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">وزن خشک خاک به مقدار یک گرم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">عدد88/0 ضریب تبدیل درجه اکسیداسیون مواد آلی است .</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">اندازه گیری هدایت الکتریکی</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">EC</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> خاک:</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Soil electrical&nbsp; conductivity&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">هدایت الکتریکی در محیط های آبی ،مثل آب آبیاری یا آب خاک&nbsp; بیانگر مقدار املاح معدنی محلول می باشدو معیار دقیقی از میزان املاح وشوری در خاک وآب است به طوری که کیفیت و طبقه بندی آب وخاک از نظر شوری از روی </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">EC</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">مشخص می شود </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">EC</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">بوسیله دستگاهی بنام </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">EC</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">سنج اندازه گیری می شود کار دستگاه&nbsp; بر مبنای قانون اهم است وشکل زیر اساس دستگاه </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">EC</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">سنج می باشد که حاوی یک مقاومت سنج ، یک منبع جریان یا نیروی محرکه،یک الکترود شیشه ای می باشد.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الکترود شیشه ای ساحتمان&nbsp; ساده ای دارد که ته آن باز می باشد.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در انتهای الکترود شیشه ای دو صفخه پلاتینی روبروی هم قرار گرفته اند به فاصله یک سانتیمتری که یکی به قطب مثبت ودیگری به قطب منفی متصل می باشد این الکترود را تا حدی داخل محلول قرار می دهیم که سطح پلاتین ها کاملاً پوشانده شود.همچنین سطح پلاتین یک سانتیمتر مربع می باشد.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">برای شروع کار با </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">EC</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">سنج ، آن را کالیبره کرده برای این کار از محلولهای استاندارد </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">KCL</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">با غلظت های زیر دمای </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">c</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>25 استفاده کرد. بایستی توجه کرد که این دستگاه در دمای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">25c</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">کالیبره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">شده است واگر دما بیشتر یا کمتر از آن باشد تصحیح را باید انجام دهیم.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">روش کار : ابتدا مقدار</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">gr</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>50 خاک را وزن کرده وداخل بوته چینی ریخته وسپس گل اشباع&nbsp; را تهیه می کنیم سپس بعد از 24 ساعت&nbsp; توسط دستگاه سانتریفوژ یا قیف بوخنر عصاره خاک را جدا می کنیم سپس زیر الکترود دستگاه </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">EC</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">سنج که قبلاً کالیبره شده است قرار داده ومیزان </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">EC</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می خوانیم.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تهیه های محلول های مولار ، مولال ، نرمال:</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:spt="75" coordsize="21600,21600" stroked="f" filled="f" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 35.25pt; HEIGHT: 14.25pt" type="#_x0000_t75"></v:shape>10%</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">، به میزان 10گرم وزن کرده درون بالون ریخته و </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>100cc</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">آب اضافه می کنیم.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">مولاریته یک مولار : برای بدست آوردن محلول یک مولار هر ماده ای کافی است جرم مولکولی ماده را بدست آورده به همان مقدار نمک وزن کرده و در بالون یک لیتری ریخته و حجم آن را به یک لیتر می رسانیم . ( برای </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>0/1</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">مولال جرم مولکولی تقسیم بر ده&nbsp; ) </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">مولالیته : یک مولال: اگر حجم مولکولی نمک یا ماده را بدست بیاوریم و داخل آن به حجم </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>1000cc</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">آب بریزیم به آن مولالیته یا یک مولال می گوییم .</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">یک نرمال : برای بدست آوردن محلول یک نرمال کافی است اکی والان گرم هر ماده ای را بدست آورده همان مقداراز ماده را وزن کرده و به حجم یک لیتر برسانیم </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-05-02T13:56:18+01:00 khak-shenasi.mihanblog.com هادی نمونه برداری خاک http://khak-shenasi.mihanblog.com/post/2 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in -70.7pt 0pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 70.7pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;<FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp; </FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">نمونه برداری خاک:</SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هدف:تجزیه وشناخت خاک و در نتیجه مورد استفاده قرار دادن آن است</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">1.تقسیم بندی زمین:بر اساس نوع زمین ونوع گیاه وشیب یا مسطح بودن</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">2.نمونه برداری:</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">روشهای نمونه برداری:</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الف: روش محور مختصات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب: روش شبکه بندی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ج: روش چند ضلعی:چند ضلعی نا مشخص را در نظر گرفته ومحل تلاقی را علامت می زنیم&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">د: روش زیگزاگی:</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">براس گیاهان زراعی وصیفی(گل وگیاه) از عمق</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">cm </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>30-0&nbsp; نمونه برداری می کنیم ولی برای درختان از عمق&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">cm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>120-0&nbsp; نمونه برداری می کنیم.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">تعداد نمونه ها در 3-1 هکتار برابر با 25-20&nbsp; نمونه باید باشد (هر نمونه </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">kg</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> 5/1-1 )</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">انواع نمونه: ساده ,مرکب ,دست نخورده ,دست خورده</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">25-20 نمونه را با هم مخلوط کرده وسپس به میزان&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">kg</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp; 5/1 -1&nbsp; نمونه برداشته</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نمونه ساده:اگر هر یک از نمونه های&nbsp; برداشت شده جداگانه&nbsp; مورد تجزیه قرار دهیم به آن نمونه ساده گویند</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نمونه مرکب:اگر تعدادی&nbsp; نمونه ساده را مخلوط کرده ویک نمونه برداریم به آن نمونه مرکب گویند</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نمونه دست نخورده: اگر نمونه حالت وساختارطبیعی خاک را برای ما حفظ کند </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نمونه دست خورده: اگر نمونه حالت وساختارطبیعی خاک را برای ما حفظ نکند</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">زمان نمونه برداری: موقعی که خاک ما رطوبت گاورو را داشته باشد یا رطوبت ظرفیت زراعی مزرعه باشد معمولاًنمونه ها را در پاییز بعد ازبرداشت محصول ودر بهار قبل از کاشت انجام می دهند.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">وسایل نمونه برداری: بیل و بیلچه(برای نمونه دست خورده)استوانه های نمونه برداری، سوند یا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ا وگر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> Auger</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">یا آ لر(نمونه دست نخورده،عمق نمونه برداری بیشتر)</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">روش کار:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">ابتدا استوانه را بر روی خاک قرار می دهیم وبا پتک پلاستیکی به آن ضربه وارد می کنیم وبه درون زمین می رود سپس در پوش را قرار می دهیم وکناره های ظرف را خالی می کنیم بیلچه را در زیر استوانه قرار می دهیم ودست خود را روی در پوش قرار می دهیم وظرف را بر می گردانیم هر نمونه ای که از سر زمین بر می داریم داخل کیسه های پلاستیکی ریخته ومشخصات کامل محل، زمان جمع آوری،عمق نمونه برداری ونام شخص نمونه بردار را در یک کارت تشریح می نویسیم ودر داخل نایلون قرار می دهیم وسپس در آزمایشگاه در سینی های پلاستیکی ریخته ودر جای خشک بدور از نور خورشید خشک قرارمی دهیم (به دلیل اینکه نور میکرارگانیسم را از بین می برد وبعضی فعالیتهای فیزیکی وشیمیایی روی خاک انجام می گیرد)</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">بعد از خشک شدن با خودکار پلاستیکی پودر کرده واز الک </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">mm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>2 عبور می دهیم. در خاکشناسی ما به ذرات کوچکتر از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">mm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">2، خاک می گوییم وآزمایشها را در ظرفهای </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">mm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">2 انجام می دهیم.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">بعد نمونه ها را درون ظروف چوبی یا پلاستیکی قرار می دهیم ودرش را می بندیم ودر جای خشک وتاریک وبدور از آفتاب نگهداری می کنیم.اگراین نمونه ها برای تجزیه های شیمیایی وفیزیکی باشد حداکثر برای یک تا دو سال می توانیم نگه داریم اما برای تجزیه های بیولوژیکی باشد ما بایستی داخل یخچال در دمای </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">c</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>4حداکثر به مدت 6 ماه نگه داری کنیم&nbsp; نتایج حاصل در مورد جمعیت درست نخواهد بود.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تعیین بافت خاک بروش لمسی: بافت خاک یکی از خصوصیات فیزیکی خاک می باشد همچنین از خصوصیات ثابت است و کم تغییرپذیر است.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">عواملی که تحت تاثیر بافت خاک می باشند: نفوذ پذیری ، زه کشی ، تهویه، سله بندی خاک و.....</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">بافت خاک: فراوانی نسبی ذرات رس، شن، سیلت است.&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">شن </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">mm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> 05/0» </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">x</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>&gt; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <I>سیلت</I> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">mm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> <I><SPAN lang=AR-SA>002/0&gt;</SPAN></I></SPAN><I><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">x</SPAN></I><SPAN dir=rtl></SPAN><I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> » 05/</SPAN></I><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رس</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> mm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> 002/0</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> x &lt;</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کلوئید&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">mm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> 0002/0 </SPAN><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t202 path="m,l,21600r21600,l21600,xe" o:spt="202" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t"></v:path></v:shapetype></FONT></FONT><v:shape id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: -435.75pt; Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: -140.25pt; WIDTH: 50.25pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 50.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: text" type="#_x0000_t202"></v:shape><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><v:shapetype id=_x0000_t75 path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:spt="75" coordsize="21600,21600" stroked="f" filled="f" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 9.75pt; HEIGHT: 9.75pt" type="#_x0000_t75"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2></FONT></v:shape></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">x</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">هر چه میزان شن بیشتر ، نفوذپذیری بیشتر، زه کشی بیشتر، تهویه بیشتر، مواد غذایی کمتر خواهد بود</SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هر چه میزان رس بیشتر ، نفوذپذیری کمتر، زه کشی کمتر، تهویه کمتر، مواد غذایی بیشتر خواهد بود &nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مخلوطی از رس وشن برای خاک مناسب است.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بعضی از قلمه ها در خاکهای شنی وسیب زمینی بیشتردر زمین های شنی حاصل می دهد(به دلیل سبک بودن شن غده سیب زمینی خوب رشد کرده وبزرگ می شود)</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">انواع خاک بر اساس نوع&nbsp; رسی ، شنی و سیلتی:</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2>1-sand&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-loamy sand&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3- sandy loam&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4-loam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5-silty loam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6-silt&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7-sandy clay loam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8-clay loam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9-silty clay loam&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10-sandy clay&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11-silty&nbsp; clay&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12-clay&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">روش کار: بعد از اینکه خاک مورد نظرمان را از محوطه دانشگاه به وسیله استوانه فلزی (نمونه دست نخورده)یا به وسیله سوند یا اوگر یا آ لر(نمونه دست خورده) تهیه کردیم&nbsp; باید کمی آب برداشته و با</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">gr </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>50 خاک ( دست خورده) مخلوط کرده تا گِلی که در حد فیلت کپسیته باشد درست کنیم بعد از اینکه به حالت خمیری در آمد طبق جزوه عمل می کنیم ونوع خاک را تشخیص می دهیم. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در استوانه فلزی باید وزن استوانه وخاک وقطروارتفاع&nbsp; استوانه را به وسیله ترازو وکولیس محاسبه کنیم.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">وزن استوانه بدون در: </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">gr</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>186</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">وزن در استوانه: </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">gr</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> 4/8</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">وزن کل استوانه حاوی خاک دست نخورده:</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">gr</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> 7/164</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">قطر ظرف استوانه:</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">cm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> 5/5</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">ارتفاع ظرف استوانه:</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">cm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> 3/3</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تعیین بافت خاک به روش هیدرومتری:</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">هیدرومتر:چگالی سنجی است که از سه بخش تشکیل شده است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اولین بخش شاخک که از 60-0 درجه بندی شده است.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">دومین بخش:حبابی شکل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سومین بخش:جسم سنگینی که از سرب پر شده است </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">هیدرومتر در دمای </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">c</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>20کالیبره شده است وغلظت را بر حسب</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">gr/l</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">نشان می دهد.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">تعیین در صد شن، رس، سیلت:( به روش فیزیکی یا شیمیایی) خاکدانه ها را از بین می بریم وذرات کوچک باقی می ماند. روش فیزیکی مثل: الک کردن وکوبیدن یاهم زدن، روش شیمیایی مثل:استفاده از نمک سدیم که در آن از نمک هگزا متا فسفات سدیم استفاده میشود. </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ph=8/5</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">بدست آمده در آزمایش.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp; </FONT></SPAN><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">روش کار:ابتدا سوسپانسیون خاک را تهیه می کنیم</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">gr</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>50 خاک برداشته وداخل ارلن یا بشری می ریزیم سپس حدود</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">cc</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>250 آب به آن اضافه می کنیم و&nbsp; مخلوط می کنیم علاوه بر مخلوط کردن وهمزدن به وسیله دست به صورت دورانی نیز هم می زنیم سپس حدود </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">cc</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>100 نمک هگزا متا فسفات سدیم&nbsp; ( ده در صد ) می ریزیم ودو باره هم می زنیم حداقل باید12ساعت نمونه را به همان حال قرار داده تا آماده برای استفاده باشد بعد از مدت تعیین شده نمونه را در یک استوانه یک لیتری می ریزیم وبا آب مقطر به حجم یک لیترمی رسانیم.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">برای حذف اثر نمک یک استوانه شاهد نیز تهیه می کنیم بدین صورت که این استوانه شاهد حاوی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">cc</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> 100 نمک هگزا متا فسفات سدیم است که به حجم یک لیتر رساندیم که غلطت نمک را به ما نشان می دهد.سپس با استفاده از همزن میله ای شیشه ای کاملاً سوسپانسیون را به هم زده وبه محض بیرون آمدن همزن کرومتر را می زنیم سر چهل ثانیه باید غلظت داخل سوسپانسیون خوانده شود همزمان با قرائت هیدرومتر با دماسنج دما را نیز اندازه می گیریم اگر دما بیشتر یا کمتر از&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">c </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>20باشد باید تصحیح دمایی صورت گیرد.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بعد از دوساعت نیز دمای سوسپانسیون را اندازه گیری کرده و با هیدرومترغلظت را اندازه می گیریم.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">در مدت </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">s</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>40(اندازه گیری اول)فقط ذرات شن رسوب می کنند پس ازدو ساعت (اندازه گیری دوم)رس وسیلت رسوب می کندو با استفاده از مثلث بافت خاک ودراختیارداشتن در صد رس وشن وسیلت می توان نوع خاک را تعیین کرد.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">تعیین رطوبت خاک :</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">آب نگهداری شده در داخل منافذ خاک را آب خاک یا رطوبت خاک می گویند.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">یکی از مهمترین نقشی که آب در خاک ایفا می کند تامین رطوبت برای گیاه است. اگرخاک را در آون به مدت24 ساعت در دمای </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">c</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">105 قرار دهیم آن خاک را خاک خشک آون می گویند.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'">روش کار:برای انجام این آزمایش وبدست آوردن در صد رطوبت جرمی خاک، ابتدا حدود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Rockwell; mso-bidi-font-family: Tahoma">gr</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: '2 Nazanin'; mso-hansi-font-family: '2 Nazanin'"><SPAN dir=rtl></SPAN>50-40خاک را بر می داریم داخل بوته چینی که قبلاً وزن آنرا بدست آورده ایم می ریزیم،سپس بتدریج آب را با پیست اضافه می کنیم ورطوبت ظرفیت زراعی واشباع را تهیه می نماییم، رطوبت ظرفیت زراعی حالتی است که خاک حالت خمیری به خود می گیرد ولی وقتی بین دو انگشت قرار می دهیم به انگشتانمان نمی چسبد.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #333333"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> text/html 2009-04-11T14:09:13+01:00 khak-shenasi.mihanblog.com هادی مباحثی در مورد خاک http://khak-shenasi.mihanblog.com/post/1 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>خاک‌ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی می‌باشند که از تجزیه و تخریب سنگ‌ها در نتیجه هوازدگی بوجود می‌آیند که البته نوع و ترکیب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می‌کند. مقدار آبی که خاک‌ها می‌توانند بخود جذب کنند. از نظر کشاورزی و همچنین در کارخانه‌های راه‌سازی و ساختمانی دارای اهمیت بسیاری است که البته این مقدار در درجه اول بستگی به اندازه دانه‌های خاک دارد. <BR><BR>هرچه دانه خاک ریزتر باشد، آب بیشتری را به خود جذب می‌کند که این خصوصیت برای کارهای ساختمان‌سازی مناسب نیست. بطور کلی خاک خوب و حد واسط از دانه‌های ریز و درشت تشکیل یافته است. تشکیل خاک‌ها به گذشت زمان ، مقاومت سنگ اولیه یا سنگ مادر ، آب و هوا ، فعالیت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافی ناحیه‌ای که خاک در آن تشکیل می‌شود بستگی دارد. <BR></FONT><B><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>عوامل موثر در تشکیل خاک </FONT></B><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>سنگ‌های اولیه یا سنگ مادر : <BR>کمیت و کیفیت خاک‌های حاصل از سنگ‌های مختلف اعم از سنگهای آذرین ، رسوبی و دگرگونی به کانی‌های تشکیل دهنده سنگ ، آب و هوا و عوامل دیگر بستگی دارد. خاک حاصل از تخریب کامل سیلیکاتهای دارای آلومینیوم و همچنین سنگهای فسفاتی از لحاظ صنعتی و کشاورزی ارزش زیادی دارد. در صورتیکه خاک‌هایی که از تخریب سنگ‌های دارای کانی‌های مقاوم (از قبیل کوارتز و غیره) در اثر تخریب شیمیایی پدید آمده‌اند و غالبا شنی و ماسه‌ای می‌باشند فاقد ارزش کشاورزی می‌باشند. <BR><BR><B>ارگانیسم </B>: <BR>تمایز انواع خاک‌ها از نقطه نظر کشاورزی به نوع و مقدار مواد آلی (ازت و کربن) موجود در آن بستگی دارد. نیتروژن موجود در اتمسفر بطور مستقیم قابل استفاده برای گیاهان نمی‌باشد. بلکه ترکیبات نیتروژن‌دار لازم برای رشد گیاهان باید به شکل قابل حل در خاک وجود داشته باشد که این عمل در خاک‌ها بوسیله برخی از گیاهان و باکتری‌ها انجام می‌شود. خاک‌ها معمولا دارای یک نوع مواد آلی کربن‌دار تیره رنگی هستند که هوموس نامیده می‌شوند و از بقایای گیاهان بوجود می‌آید. <BR><BR><B>زمان : </B><BR>هر قدر مدت عمل تخریب کانی‌ها و سنگ‌ها بیشتر باشد عمل تخریب فیزیکی و شیمیایی کاملتر انجام می‌گیرد. زمان تخریب کامل بسته به نوع سنگ ، ساخت و بافت سنگ‌ها و نیز ترکیب و خاصیت تورق کانی‌ها متفاوت می‌باشد ولی بطور کلی سنگهای رسوبی خیلی زودتر تجزیه شده و به خاک تبدیل می‌شوند، در صورتیکه سنگهای آذرین مدت زمان بیشتری لازم دارند تا تجزیه کامل در آنها صورت گرفته و به خاک تبدیل گردند. <BR><BR><B>آب و هوا : </B><BR>وفور آب‌های نفوذی و عوامل آب و هوا از قبیل حرارت ، رطوبت و غیره در کیفیت خاک‌ها اثر بسزایی دارند. جریان آبهای جاری بخصوص در زمین‌های شیب‌دار موجب شستشوی خاک‌ها می‌شوند و با تکرار این عمل مقدار مواد معدنی و آلی بتدریج تقلیل می‌یابد. اثر تخریبی اتمسفر همانطور که قبلا بیان گردید روی برخی از کانی‌ها موثر و عمیق می‌باشد و هر قدر رطوبت همراه با حرارت زیادتر باشد شدت تخریب نیز بیشتر می‌گردد. <BR><BR><B>توپوگرافی محل تشکیل خاک : </B><BR>اگر محلی که خاک‌ها تشکیل می‌شوند دارای شیب تند باشد در نتیجه مواد تخریب شده ممکن است بوسیله آبهای جاری و یا عامل دیگری خیلی زود بسادگی از محل خود بجای دیگری حمل گردند و یا شستشو بوسیله آبهای جاری و یا عامل دیگری خیلی زود بسادگی از محل خود بجای دیگری حمل گردند و یا شستشو بوسیله آبهای جاری باعث تقلیل مواد معدنی و آلی خاک‌ها شود در نتیجه این منطقه خاک‌های خوب تشکیل نخواهند شد. ولی برعکس در محل‌های صاف و مسطح که مواد تخریب شده بسادگی نمی‌توانند به جای دیگری حمل شوند فرصت کافی وجود داشته و فعل و انفعالات بصورت کامل انجام می‌پذیرد. <BR>مواد تشکیل دهنده خاک‌ها <BR>موادی که خاک‌ها را تشکیل می‌دهند به چهار قسمت تقسیم می‌شوند : <BR><BR><B>مواد سخت :</B> مواد سخت را ترکیبات معدنی تشکیل می‌دهند ولی ممکن است دارای مقداری مواد آلی نیز باشند. البته این ترکیبات معدنی از تخریب سنگ‌های اولیه یا سنگ مادر حاصل شده‌اند که گاهی اوقات همراه با مواد تازه کلوئیدی و نمک‌ها می‌باشند. <BR><BR><B>موجودات زنده در خاک‌ها :</B> تغییراتی که در خاک‌ها انجام می‌پذیرد بوسیله موجودات زنده در خاک انجام می‌گیرد. قبل از همه ریشه گیاهان ، باکتری‌ها ، قارچها ، کرم‌ها و بالاخره حلزون‌ها در این تغییرات شرکت دارند. <BR></FONT><B><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>آب موجود در خاک‌ها :</FONT></B><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2> آبی که در خاک وجود دارد حمل مواد حل‌شده را به عهده دارد که البته این مواد حمل شده برای رشد و نمو گیاهان به مصرف می‌رسد. آب موجود در خاک‌ها از باران و آبهای نفوذی ، آب جذب شده و بالاخره آبهای زیرزمینی تشکیل شده که در مواقع خشکی از محل خود خارج شده و بمصرف می‌رسد. <BR><BR><BR><B><I>هوای موجود در خاک </I></B>: هوا همراه با آب در خوه‌های خاک‌ها وجود دارد که البته این هوا از ضروریات رشد و نمو گیاهان و ادامه حیات حیوانات می‌باشد. مقدار اکسیژنی که در این هوا وجود دارد از دی اکسید کربن کمتر است و این بدان علت است که ریشه گیاهان برای رشد و نمو اکسیژن مصرف کرده و دی اکسید کربن پس می‌دهند. <BR><BR></FONT><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><B>تقسیم‌بندی خاک‌ها از لحاظ سنگ‌های تشکیل دهنده <BR></B>بر حسب دانه‌های تشکیل دهنده خاک و هم‌چنین شرایط میزالوژی و پتروگرافی زمین خاک‌های مختلفی وجود دارد که عبارتند از : <BR><BR><BR><BR>خاک رسی : ذرات رس (</FONT></FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">Clay</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>) دارای قطری کوچکتر از 0.002 میلی‌متر می‌باشند و در حدود 50% خاک را تشکیل می‌دهند. <BR>خاک‌های رسی چون دارای دانه‌های بسیار ریزی هستند به خاک سرد معروفند و در مقابل رشد گیاهان مقاومت نشان داده و رشد آنها را محدود می‌کنند. <BR><BR><BR><BR>خاک‌های سیلتی : <BR>50% این نوع خاک‌ها را ذرات سلیت تشکیل داده است که دارای قطری بین 0.05 تا 0.002 میلی‌متر می‌باشند و بر حسب اینکه ناخالصی مثل ماسه ، رس و غیره بهمراه دارند به نام خاک‌های سیلتی ماسه‌ای و یا سیلتی رسی معروفند. <BR><BR><BR>خاک‌های ماسه‌ای : <BR>این خاک‌ها از 75% ماسه تشکیل شده‌اند. قطر دانه‌ها از 0.06 تا 2 میلیمتر است و بر حسب اندازه دانه‌های ماسه به خاک‌های ماسه‌ای درشت ، متوسط و ریز تقسیم می‌گردند. مقدار کمی رس خاصیت خاک‌های ماسه‌ای را تغییر می‌دهد و این نع خاک آب را بیشتر در خود جذب می‌کند تا خاک‌های ماسه‌ای که فاقد رس هستند. <BR><BR><BR>خاک‌های اسکلتی : <BR>خاکهای اسکلتی به خاکهایی اطلاق می‌گردد ک در حدود 75% آن را دانه‌هایی بزرگتر از 2 میلی‌متر از قبیل قلوه سنگ ، دیگ و شن تشکیل می‌دهند. این خاک‌ها ، آب را به مقدار زیاد از خود عبور می‌دهند و لذا همیشه خشک می‌باشند. <BR>نیم‌رخ عمومی خاک‌ها <BR>نیم‌رخ خاک‌ها معمولا از 3 افق </FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">A,B,C</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2> تشکیل شده است. <BR><BR><BR><BR>افق </FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">A</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> : که به نام خاک بالایی نامیده می‌شود، فوقاتی‌ترین منطقه خاک است و این همان افقی است که رشد و نمو گیاهان در آن نفوذ می‌کنند. این افق از مواد خاکی نرم (رس) که غنی از مواد آلی و موجودات زنده میکروسکوپی است تشکیل یافته است که وجود این مواد آلی باعث رنگ خاکستری تا سیاه این افق می‌گردد. البته این زمین غالبا برای کشاورزی مناسب می‌باشند. اکسیدهای آهن و همچنین بعضی از مواد محلول ممکن است از این منطقه به افق </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">B</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2> برده شوند و در آنجا رسوب کنند. <BR><BR><BR>افق </FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">B</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> : قشر بین افق </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">A</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">C</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>را یک قشر دیگر تشکیل می‌دهد که به نام افق </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">B</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> یا خاک میانی نامیده می‌گردد. در این افق عمل تخریب و تجزیه به مراتب بیشتر از افق </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">C</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> پیشرفت و اثر کرده است و از کانی‌های سنگ مادر فقط آن دسته دیده می‌شوند. که بسیار مقاومند (مثل کوارتز) ولی سایر کانی‌ها به شدت تجزیه شده‌اند. این افق معمولا از مواد رسی ، ماسه و شن‌های ریز و درشت و گاه مقادیر کمی بقایای نباتی تشکیل شده است. در این افق علاوه بر مواد رسی ، در آب و هوای مرطوب ، اکسیدهای آهن و همچنین مواد محلول‌تر که بوسیله آب‌های نفوذی از افق </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">A</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2> به آنجا آورده شده‌اند دیده می‌شوند. <BR><BR><BR>افق </FONT></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">C</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> : که به آن خاک زیرین نیز گفته می‌شود، افقی است که مواد سنگی به میزان خیلی کم تخریب و تجزیه شده‌اند و در نتیجه سنگ‌های اولیه زیاد تغییر نکرده بلکه بصورت قطعات خرد شده می‌باشند. زیر این منطقه سنگ‌های تخریب نشده یعنی سنگ اولیه قرار دارد که هیچگونه تخریب و یا تجزیه‌ای در آن صورت نگرفته است. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>فلزات سنگین و نقش انها در الودگی خاک</FONT></SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>مقاومت و پایایی عناصر سنگین در خاک نسبت به سایر آلاینده‌ها بسیار طولانی بوده و آلودگی خاک توسط فلزات سنگین تقریبا دایمی است. <BR>محمد علی مشکوه رئیس مجتمع آموزش جهاد کشاورزی ملاصدرا یزد در مقاله‌ای تحت عنوان «تاثیر عناصر آلاینده بر خاک»، منابع آلاینده خاک، راه‌های ورود این آلاینده‌ها و تاثیر دراز مدت آنها بر خاک را بررسی کرده است. <BR>در این مقاله آمده است: وقتی تعادل میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده خاک به دلیل افراط یا دخالت انسانی بر هم بخورد، باید منتظر بروز اختلالات بسیاری بود. افزودن بیش از حد کودهای شیمیایی به خاک به منظور افزایش محصول ممکن است سبب بروز اشکال در وظیفه تصفیه‌کنندگی خاک شود. هم چنین آب زهکشی دارای ترکیبات کود شیمیایی زیاد نیز می‌تواند مانند آبیاری بیش از حد با آب دارای کیفیت نامناسب سبب شور شدن خاک در جای دیگر شود. <BR>این مقاله می‌افزاید: عناصر کمیاب و سنگین از جمله آلاینده‌هایی هستند که با اضافه شدن به خاک از طرق مختلف به ویژه تخلیه فاضلاب‌ها، روی سطوح کمپلکس جذب کننده خاک قرار گرفته و باعث آلودگی شیمیایی خاک گردد که سپس وارد زنجیره غذایی انسان و دام می‌شوند و مخاطرات بهداشتی ناگواری را در محیط زیست به بار می‌آورند. <BR>مشکوه منابع اصلی این آلاینده‌ها را شامل مواد مادری این عناصر که در اثر هوازدگی، آزاد می‌کند و وارد خاک می‌شوند و همچنین منابع خارجی دانسته است که از راه‌های مختلفی وارد خاک می‌شوند. <BR>بارش عناصر سنگین و رادیو اکتیو از جو به زمین شامل احتراق سوخت‌های فسیلی، اگزوز اتومبیل‌ها، ذوب فلزات، صنایع شیمیایی، سوزاندن زباله‌ها و ضایعات، رادیو ایزوتوپ‌های حاصل از سوانح رآکتوری و آتش سوزی‌های بزرگ، تنها یکی از راه‌های آلودگی شیمیایی خاک است. <BR>مواد شیمیایی مصرف شده در کشاورزی، تخلیه فاضلاب‌ها، اماکن متروکه صنعتی مانند کارخانه‌های گاز، صنایع الکتریکی، دباغی‌ها یا صنایع چرم‌سازی و حتی فعالیت‌های ورزشی و تفریحی مثل تیراندازی از موارد بسیار موثر در آلودگی خاک هستند. <BR>این مقاله می‌افزاید: از میان تمام آلاینده‌های شیمیایی، به نظر می‌رسد عناصر کمیاب و فلزات سنگین، اثرات اکولوژیکی، بیولوژیکی و یا بهداشتی خاصی روی محیط زیست موجودات زنده ساکن روز کره زمین داشته باشد. <BR>امروزه از میان منابع آلاینده‌، معادن فعال، مصرف سوخت‌های فسیلی و کودها و سموم کشاورزی از جمله مهم‌ترین عوامل آلودگی بیوسفر به این عناصر محسوب می‌شوند. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>فرسایش خاک، علل وعوامل </FONT></SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2>یکی ازعواملی که درکشاورزی بسیارمورد توجه قرارمی گیرد وعامل اصلی نابودی بسیاری اززمین های خاصلخیزکشاورزی وتبدیل آن به مکان های غیرقابل کشت می باشد پدیده فرسایش خاح است. <BR><BR>متاسفانه درکشورما به دلیل توجه بیشتر مسئولان کشوری به بخش صنعت وعدم توجه آنان به بخش کشاورزی ونادیده گرفتن مشکلات آن،باعث شده که این،مسیر قهقرایی،سرعت بیشتری بگیرد. <BR><BR>فرسایش خاک ازجمله نگرانی های عمده زیست محیطی قرن حاضراست. برپایه برآوردهای انجام شده براثرفرسایش خاک سالیانه چندین میلیون هکتارازاراضی کشاورزی جهان به کام نابودی کشیده می شود. برپایه همین برآوردپیش بینی می شودکه تاسال 2010 میلادی یک سوم تا یک پنجم اراضی کشاورزی براثرفرسایش خاک عقیم وغیراستفاده شوند. <BR><BR>فعل وانفعالات فرسایش خاک وجایگزینی تپه های شنی به جای بسترهای حاصلخیزخاک تاسف انگیزاست واین فرآیند باعث مهاجرت هزاران نفرازروستائیان به سمت شهرها می گردد. <BR>یکی ازاساسی ترین مسائلی که باعث فرسایش خاک درایران وجهان شده است مسئله سیلاب هاست. <BR><BR>جنگل هاطی قرنن های طولانی موجب پایداری خاک وذخیره سازی آب ورونق فعالیت های گوناگون کشاورزی بوده اند،ولی به مروروبا ازمیان رفتن تدریجی جنگل ها وپوشش های گیاهی دراین بهشت سرسبزخداوندی ،جاری شدن سیلاب متداول شده است . <BR><BR>هنگامیکه پوشش جنگلی براثرقطع بی رویه حالت مناسب وتراکمی خودرا ازدست می دهد .خاک آن منطقه به علت کمبود شاخ وبرگ وفاصله ایجاد شده بین آنها دربرابربارانهای شدید ورگبارهای تند بی دفاع مانده ومقاومت خودرا ازدست می دهد وبا کمترین بارش تند،مرگبارترین سیلابها را بوجود می آورد. <BR><BR>با ازبین رفتن پوشش گیاهی ،باران هایی که برسطح خاک می بارد علاوه برشستن خاک وتبدیل شدن به روان آب توانایی نفوذ به داخل زمین را ازدست می دهد . <BR>پیامد بوجود آمدن روان آب وعدم نفوذ آب درخاک،پائین رفتن سفره های آب زیرزمینی است که اصلی ترین منبع آبیاری گیاهان درمناطق خشک است. به مرروزمان آنقدرآب وخاک وجود نخواهدداشت که یک کشاورزبتواند مایحتاج روزانه خودرا به دست آورد. ازاین روپدیده مهاجرت به شهرها شدت بیشتری خواهد گرفت که پیامدهای خاص خودرا به دنبال خواهدداشت. <BR><BR>متاسفانه درکشورما پدیده تخریب جنگل ها روند سریعی را درپیش گرفته است.عریانی بیش ازحد دامنه شمالی کوههای البرزکه درروزگاری نه چندان دورپوشیده ازجنگل وبیشه بوده است اکنون به خاطربی توجهی ما انسان ها درمعرض نابودی کامل قرارگرفته وفرسایش خاک،تراکم حرارتی ناشی ازتغییرات جوی ،کاهش رطوبت وازهمه مهمترتقلیل ونابودی پوشش گیاهی (به علت قطع بی رویه وعدم کاشت همزمان درخت ) ازپیامدهای نامطلوب این بی رحمی انسان نسبت به طبیعت اطراف خود است . <BR>شرایط اقلیمی ووضع کنونی زمین شناسی به گونه ای است که آن را به صورت یک کشورمستعد به فرسایش خاک درآورده است . ولی حقیقت آن است که میزان فرسایش خاک درایران بیش ازمقدارمورد نظرمی باشد.آمارنشان می دهد که تلفات خاک دراثرفرسایش درمملکت ما چندین برابربیش ازمیانگین آن درکشورهای آفریقایی واروپایی است. <BR><BR>فرسایش خاک درایران یک مسیرصعودی داشته وبراساس اطلاعات منتشرشده متوسط سالانه تلفات خاک ناشی ازفرسایش درایران رشد قابل توجهی داشته است.به عقیده عموم کارشناسان مهمترین علت فرسایش خاک عوامل انسانی است.افزایش رشد جمعیت دراین دوران با نرخ سرسام آورآن نیازهای اقتصادی زیادی به دنبال داشته است ودرنتیجه جمعیت نیازبه مکانی برای زندگی دارند وافراد سودجوازاین مورد استفاده کرده وبه تخریبت جنگلها می پردازند.متاسفانه ناتوانی مراکزترویجی دراشاعه فرهنگ استفاده صحیح ازجنگل ها ومراتع براساس اصول علمی وفقدان مدارس آموزش منابع طبیعی کافی برای روستائیان وعشایرازعلل دیگرروند فوق بوده است. <BR><BR>برمبنای دلایل فوق انسان ازطریق افزایش تعداد دام درسطح مراتع وتخریب غیرقانونی جنگل ها ،عدم کاربری صحیح اراضی کشاورزی ،استفاده نادرست ازمنابع آبی وگاهی ازطریق احداث خطوط جاده ای وبهره برداری غلط ازمعادن و... ،فرسایش خاک را ازحالت طبیعی ومعمول خود خارج ساخته وبرآن دامن زده است. علاوه براین می توان به عدم تخصیص بودجه مناسب جهت مبارزه با پیشرفت بیابان ها وهمچنین عدم توجه به حفظ زمین های زیرکشت اشاره کرد. <BR><BR>با نیم نگاهی به تاریخچه کشاورزی کشورهای توسعه یافته،می توان دریافت که این کشورها دارای برنامه ریزی صحیح دربخش کشاورزی بوده وکمبود بودجه بخش صنعت خویش را ازدرآمد های بخش کشاورزی تامین می کنند. کشورهایی مانند آمریکا،فرانسه ،ژاپن ازاین راه علاوه برخودکفایی دربخش کشاورزی دارای صنعتی توسعه یافته نیزهستند. <BR>گفتنی است کشورهند درسال 1975 دارای فرسایش خاکی درحدود5میلیاردتن خاک درسال بوده است وبا حمایت ماهاتما گاندی درسال 1985 موفق به تأسیس دفترملی عمران اراضی هند شدکه هدفش به زیرکشت بردن سالانه 5میلیون هکتارازاراضی بایراین کشوروتبدیل آن به اراضی کشاورزی بود. <BR>این روند شامل گسترش زمین های کشاورزی وگسترش مناطق جنگلی بودکه تاحدبسیارزیادی مانع ازافزایش میزان فرسایش خاک درآن کشورگردید. <BR><BR><B>خاک و خاکشناس:</B><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خاک، ترکیب پیچیده ای است که در شاخه های مختلف از علوم، مورد بررسی قرار میگیرد. از رشته خاکشناسی </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">soil science</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2> که جنبه های زیستی آن را بیشتر از همه مورد توجه قرار میدهد تا رشته های مکانیک خاک که جنبه هائی از خاک را که در احداث سازه های مختلف مورد نیاز است، همه را در بر میگیرد. <BR><BR>شاید برای شما جالب باشد که بدانید حتی در ساخت شیره انگور و در قسمت های دیگر از صنایع غذائی و شوینده ها ، در صنایع فولاد، خاک نسوز،چینی، کاشی و حتی دفترچه های بیمه شما که دیگر کاربن نمی خواهد همه از نوعی از خاک در آن استفاده شده است. <BR><BR>از دید مهندسین کشاورزی یا خاکشناسان، خاک یک ترکیب پیچیده از ماده های بیوژئوشیمیائی محسوب میشود. متخصصین این رشته سعی می کنند تا سر حد امکان شرایطی را فراهم کنند تا گیاهان در آن امکان رشد و نمو یابند و از این طریق نه تنها امنیت غذائی ملتها را تامین کنند بلکه جلوی سیلابهای ویرانگر و طوفانهای شن نیز گرفته میشود. <BR><BR>افزون بر آن خاکها سیستمهای اکولوژیکی فعالی هستند که وظیفه نگهداری گیاهان را بر عهده دارند و تامین کننده آب و مواد غذائی برای گیاهان می باشند. از سوی دیگر هوای لازم برای نگهداری و رشد انبوه میکروارگانیسم هائی که در چرخه ماده های حیاتی دخالت دارند، بوسیله خاک تامین می شود. <BR><BR>فعالیت در زمینه فرسایش و حفاظت خاک، در حوزه های فعالیت متخصصین این رشته است. (هر چند که تخصصی تر شدن دروس این رشته و حذف برخی دروس از دوران کارشناسی احساس میشود). جالب است بدانید در یک برنامه حساب شده علمی به موازات احداث یک سد، فعالیت متخصصین حفاظت خاک و آبخیزداری شروع میشود. چرا که این دانشمندان سعی بر این دارند که فرسایش خاک یعنی کنده شدن بیش از حد و حرکت خاک را که فراتر از روند طبیعی آن صورت میگیرد را کند یا متوقف کنند و خاک را تثبیت نمایند. چرا که در غیر اینصورت سدهای احداثی به جز انبار رسوب نخواهند بود و طول عمر سدها کاهش یافته که میلیاردها تومان خسارت مالی در بر خواهد داشت. <BR><BR>در این رشته شیمی خاک، حاصلخیزی و تغذیه گیاه و کود، بیولوژی خاک و بیوشیمی، فیزیک خاک، رده بندی و ژنز خاک، فرسایش ( آبی و بادی ) و حفاظت خاک و کیفیت خاک و ... در کلیه سطوح مورد بحث و تحقیق موشکافانه قرار گرفته و این رشته را به رشته ای حیاتی، ظریف اما کاملاً فنی و استراتژیک در دنیا مطرح ساخته است. متاسفانه در زمینه های ذکر شده شکاف بین کشورهای پیشرفته با سایر کشورها زیاد است که تلاش و همت بزرگی را از محققین و مسئولین می طلبد. بعنوان مثال مشکلاتی همچون سیل هائی مثل گلستان و سایر فجایع برای اکثر کشورهای پیشرفته کاملاً حل شده است. <BR><BR>اما خاک از دید مهندس عمران، در زمینه های راه و سد و ساختمان، بحثی دیگر و شاید معکوس است، هر چند در برخی زمینه ها همپوشانی را با کار مربوط به خاکشناسان احساس می کنیم. یک مهندس عمران سعی می کند خاک را فشرده کند یعنی عکس کار یک خاکشناس، که از دید بیولوژیکی کار می کند و حتی الا مکان سعی میکند که استحکام را بیشتر کند. شما نشست ابنیه ، ترک برداشتن برخی سازه ها و حتی درز و شکاف جاده و خیابان را دیده اید، که یکی از دلایل آن مربوط به خصوصیات خاک است که شرح مفصل آن در این مقال نمی گنجد. <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P>